Ремонтират и преустрояват Културния дом в Долни Дъбник по проект

25.06.2019 10:34

 

ДОГОВОР №15/07/2/0/00565/15.03.2018г.

Проект: „РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА КУЛТУРЕН ДОМ – ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК, УПИ I–2048, КВ.78“, ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 7.2 ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 375 421.33 лв. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА 

Във връзка с изпълнение на Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №15/07/2/0/00565 от 15.03.2018 г. Финансиран от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна Агенция по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, уведомяваме че на 26.06.2019  г. от 10:00ч., на обект: „Културен дом“, находящ се на ул. „Христо Янчев“ 64, гр. Долни Дъбник, ще бъде открита строителна площадка по проект “Ремонт и преустройство на Културен дом – гр.Долни Дъбник, УПИ 2048, кв. 78“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския съюз.

Европа инвестира в селските райони.

Единен информационен портал за СКФ на ЕС в България

www.eufunds.bg

#тагове:

НАЙ-НОВИ: