„Топлофикация- Плевен“ ЕАД в партньорство с плевенската ПГХВТ „Луи Пастьор“

20.06.2019 11:37

SAMSUNG CAMERA PICTURES

В края на месец май в сградата на плевенската Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор“ се проведе среща между директора на учебното заведения инж. Лилия Петкова и представители на „Топлофикация Плевен“ ЕАД в присъствието на ученици и част от екипа на гимназията.

Повод за иницииране на срещата беше, че през следващата учебна 2019/2020 учебна година училището планира да осъществи прием на ученици по защитената от държавата специалност „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна”. Освен това гимназията е заявила още и прием по специалността, с очакван недостиг на пазара на труда, а именно „технологичен и микробиологичен контрол в ХВП“, както и традиционните специалности „експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в ХВП“ и „контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“.

По време на разискванията директорът на училището инж. Лилия Петкова подчерта, че взаимодействието между двете институции във връзка със Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 година за засилване на участието и отговорностите на всички заинтересовани страни за осигуряване на кадри с необходимата за икономиката квалификация. Координирането на дейностите допринася за разширяване на участието и отговорностите на социалните партньори в професионалното образование и обучение с очакване за повишаване на качеството на професионалното образование на местно, регионално и национално ниво. Важно е да се отбележи, че професионалното образование и обучение са в центъра на вниманието в Европа.

Представителите на „Топлофикация Плевен“ ЕАД акцентираха на факта, че учениците, избрали професионално образование, получават възможност за привлекателна и стимулираща кариера, както и да усъвършенстват уменията си и да придобият нови на високо ниво. От Дружеството предоставиха на учебното заведение новозакупена съвременна учебна и техническа литература, която да се използва по време на обучението на учениците.

От „Топлофикация – Плевен“ ЕАД  изразиха готовност да организират различни прояви за повишаване на осведомеността сред заинтересованите страни, като дни на отворените врати, популяризиране на професионалното образование, дейности за кариерно консултиране на млади хора. Идеята на тези прояви е да бъдат обсъдени очакванията, които  съвременните работодатели имат от завършващите училище.

Представителите на Топлофикация – Плевен лично се ангажираха за ефективно съдействие по повод съвместно планиране на организацията и провеждането на практическото обучение на учениците, както и изпълнение на проекти за провеждане на практическото обучение в реална работна среда. „Топлофикация – Плевен“ ЕАД в качеството си на представител на бизнеса ще участва в система за външно оценяване на придобитите професионални компетентности в образователната институция и не на последно място ще разработи и внедри инструменти за осигуряване на заетост на придобилите трета степен на професионална квалификация по професия „техник на енергийни съоръжения и инсталации“.

Всички участници в срещата споделиха своята убеденост, че благодарение на активното включване на социалните партньори в системата на професионалното образование и обучение ще се покаже ключовата роля именно на професионалното образование и обучение за насърчаването на уменията, заетостта, иновациите, конкурентоспособността и личностната реализация на младите хора и е един от основните фактори за постигане водещите цели на България и ЕС за интелигентен и устойчив икономически растеж.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: