Община Пордим продава на търг комбайн „Нива“

08.06.2019 17:05

На 12.06.2019 г. /сряда/ ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество, Комбайн СК 5 Нива, собственост на община Пордим, при начална тръжна цена 1 600 лв. без ДДС и 1920 лв. с ДДС.
Депозит за участие в размер на 50 на сто от началната тръжна цена – 800,00 лв. /осемстотин лева/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 11.06.2019 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 18.06.2019 г.
Документите за участие са публикувани на интернет страницата на община Пордим /www.pordim.bg/, меню „Търгове“, подменю „Продажби“. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 11.06.2019 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 18.06.2019 г., в непрозрачен плик – надписан и запечатан. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
Оглед на движимата вещ, предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 11.06.2019 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 18.06.2019 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.
При необходимост втори търг ще се проведе на 19.06.2019 г от 14:45 ч.

За допълнителна информация на адрес http://www.pordim.bg/?page_id=12591 и на тел.: 06513/21 21; 22 17.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: