В Червен бряг представят изпълнението на проекта за модернизация на Социалната служба

30.05.2019 10:27

На 31.05.2019 г. ( петък) от 11.00 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг ще се проведе заключителната пресконференция по Проект BG16RFOP001-2.001-0163-C01„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда „Социална служба“ на територията на гр. Червен бряг”, по процедура №BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На пресконференцията ще бъдат отчетени резултатите от успешното изпълнение на проекта, свързани с устойчивото подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда, което пряко допринася за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в град Червен бряг – един от опорните центрове на полицентричната система, съгласно НКПР. Мерките, свързани с енергийната ефективност допринесоха за осигуряване на рентабилната експлоатация на обществената сграда и се гарантира нейното устойчиво управление и поддръжка. В тази връзка основна цел на проекта е да се подобри качеството и социалните услуга на публичната инфраструктура в гр. Червен бряг, един от опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система, чрез изпълнение на дейности за увеличаване на енергийна ефективност в общинска сграда „Социална служба“ – Червен бряг.

Бенефициент на проекта: Община Червен бряг
Дата на стартиране – 14.11.2016 г.
Дата на приключване – 05.06.2019 г.
Обща стойност: 689 649,00 лева, от които:
Европейски фонд за регионално развитие – 586 201,66 лева
Национално финансиране – 103 447,34 лева

#тагове:

НАЙ-НОВИ: