Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават днес и утре

27.05.2019 7:11

Постоянните комисии на Общински съвет – Плевен, се събират за заседания този месец на 27 и 28 май /понеделник и вторник/. Дневният ред на две от комисиите включва обсъждане дейността на търговските дружества с общинско участие за първото тримесечие на 2019 година.

27 МАЙ /ПОНЕДЕЛНИК/
ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов ще заседава от 13,30 ч. в стая 70 на Община Плевен. Дневният ред на комисията е в 7 точки, сред тях са: предложение за промени в общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на общината; предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „Искра 1912” – с. Гривица, върху общински недвижим имот в населеното място; предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Регионалната здравна инспекция на недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост в административната сграда на ул. „Д. Константинов” №23. Комисията ще разгледа и предложение за даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собственост на Община Плевен в полза на Агенция „Пътна инфраструктура” във връзка с изграждането на автомагистрала „Хемус”. Ще се запознае и с отворено писмо от архитектурната гилдия относно паркирането в Плевен.
ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава от 14,00 ч. в Заседателната зала по 23 точки. Комисията ще се запознае с предложение за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019-2020 г. Ще разгледа и точка относно делба и промяна начина на трайно ползване на поземлен имот по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Славяново. Съветниците ще обсъждат и даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собственост на Община Плевен в полза на Агенция „Пътна инфраструктура” във връзка с изграждане трасето на Автомагистрала „Хемус”. Други точки в дневния ред са: предложения за подробни устройствени планове; отворено писмо от Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите в България; предложение от НЧ „Съгласие 1869“ за предоставяне на земя от общински поземлен фонд.
ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков и ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев ще проведат съвместно заседание от 16,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред включва 12 точки, като първа точка е обсъждане дейността на търговските дружества с общинско участие за първото тримесечие на 2019 година. Двете комисии ще разгледат също предложение за промяна на общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на общината и предложение за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019-2020 г. Ще се запознат и с: предложения за продажба на общински недвижими имоти; с отворено писмо от архитектурната гилдия относно плана за паркиране и гариране в Плевен; предложение от директора на СУ „Иван Вазов” за определяне на наемни цени за ползване на футболното игрище в извън учебно време; с писмо от ОУ „Н..Й. Вапцаров” във връзка с изпълнително дело срещу училището; др.
ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов се събира от 16,30 ч. в Заседателната зала. Членовете на комисията ще обсъжда преписка, внесена от директора на СУ „Иван Вазов” за определяне на наемни цени за ползване на футболното игрище в извън учебно време.

28 МАЙ /ВТОРНИК/
ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на комисията е от 11 точки, сред тях са: предложение за продажба на застроени общински недвижими имоти на собствениците на законно построена върху него в селата Горталово и Ралево; предложения за проекти за уличен водопровод и канализации; предложение за именуване на улица в село Гривица; разни.
ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на комисията е в три точки – обсъждане на предложение за именуване на улица в с. Гривица, запознаване с писмо от скулптура Красимир Рангелов относно паметник на пл.„Свободата” и разни.
ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 15,30 ч. в Заседателната зала. Комисията ще обсъжда Програма за закрила на детето на Община Плевен за 2019 година. Ще бъдат разгледани и 14 заявления за финансово подпомагане на лица от община Плевен с репродуктивни проблеми

#тагове:

НАЙ-НОВИ: