150 служители от действащите социални услуги в Плевенско участваха в обучение

20.05.2019 17:03

Заместник-областният управител на Област Плевен Татяна Божинова приветства участниците в специализирано обучение на служители от действащите социални услуги в общността за работа с деца, делигирани от държавата, в изпълнение на Дейност 4 „Провеждане на специализирани обучения за екипи от действащи социални услуги“ (ПО 2) на Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ с бенефициент Агенция Социално подпомагане, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на обучението, в което се включиха 150 бр. служители от Област Плевен, е свързана с повишаване мотивацията на служителите от действащите социални услуги в общността, вкл. от резидентен тип, повишаване на професионалната им компетентност за по-ефективно и по-ефикасно изпълнение на задълженията им и усъвършенстване на знания и практическите умения в съответствие с индивидуалните потребности на потребителите, тяхната специфика и комплицираност. Обученията, в които взеха участие и координаторите на Агенция за социално подпомагане за Област Плевен – Стела Шабанска и Яна Петкова, целят и подкрепа за провеждане на адекватна политика в сферата на социалните услуги и кореспондират с идентифицираните нужди, като ще стимулират развитието на персонала, работещ в тази сфера.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: