РУО-Плевен с насоки за ученици със СОП как да продължат образованието си след 7 клас

20.05.2019 15:15

Учениците със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, могат да продължат обучението си в VIII клас, след насочване от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/.  Регионалният екип към РЦПППО изготвя становище за насочване на учениците, съобразно техните индивидуални потребности и здравословно състояние.

Родителите подават заявление за насочване след VII клас в Регионален център – Плевен в периода 07 май – 07 юни 2019 г. с приложени  документи, както следва:

1.Служебна бележка от училището, в което се обучава ученика, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок.

2.Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия.

3.Документи, съдържащи информация за здравословното състояние на ученика.

4.Документи, съдържащи информация за социалното положение на ученика.

5.Документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика.

На база подаденото заявление от родител с приложени документи, РЦПППО изготвя становище за насочване на ученика. За повече информация телефон на Регионален център – 064/805-188.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: