По проект в община Долна Митрополия разширяват кръга на предлаганите социални услуги

13.05.2019 17:13

На официална церемония в Министерство на труда и социалната политика бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по проект “Патронажни грижи за независим и достоен живот в община Долна Митрополия”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Стойността на договора възлиза на 226 185,90 лв. – безвъзмездна финансова помощ, в това число разходи по линия на Европейския социален фонд в размер на 192 258,02 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 17 месеца от датата на сключване на договора.
Целта на проекта е създаване на реална възможност за реализиране на правото на хората с различни видове увреждания и в невъзможност за самообслужване да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си. Подобряване на качеството на живот и възможностите им за социално включване чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.
Специфичните цели на проекта са:

Разширяване кръга на услугите, предоставяни в общината и по-специално за възрастните, самотните и хората с увреждания;
Намаляване броя на хората, ползващи услуги в специализираните институции;
Предоставяне услуги на хората в тяхната общност и семейна среда, така че потребителят на услугата да запази своята самостоятелност и да живее активен живот в собствения си дом;
Предлагане психологическо подпомагане на бенефициентите, тяхното семейно и близко обкръжение;
Надграждане и интегриране на натрупания опит за предоставяне на мобилна подкрепа в домашна среда и на дистанционна услуга в ситуация на риск;
Повишаване разбирането за необходимостта от интегриране на базовите публични услуги (здравни, социални, образователни, др.).

#тагове:

НАЙ-НОВИ: