Стартира реконструкцията на пречиствателната станция по проекта за Водния цикъл Плевен – Долна Митрополия

08.05.2019 12:24

Днес на територията на Пречиствателната станция за отпадни води – с. Божурица, община Долна Митрополия, се състоя официална церемония „Стартиране на СМР по проекта” за обект „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ за група населени места в общините Плевен и Долна Митрополия”, реализиран по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“, финансиран по АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. На събитието присъстваха зам.-министърът на МОСВ Красимир Живков, зам.-областният управител на област Плевен д-р Красимир Трифонов, кметът на Община Плевен Георг Спартански и заместниците му арх. Невяна Иванчева и Стефан Милев, кметът на Община Долна Митрополия Поля Цоновска, председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев и председателят на ОбС – Долна Митрополия Петър Петров, кметът на Божурица Николай Николов.

Зам.-министър Красимир Живков припомни, че това е първият и единствен до момента партньорски проект между две общини в страната. Успех на начинанието пожелаха и кметовете на Плевен и Долна Митрополия Георг Спартански и Поля Цоновска, които подчертаха огромното значение на проекта за двете общини.

Изпълнението на обекта включва:

Подготовка на площадката;
Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до новоизградените съоръжения;
Изграждане на нови съоръжения, където е необходимо,
Реконструкция и модернизация на съществуващи съоръжения по пътя на водата;
Реконструкция и модернизация на съществуващи съоръжения по линията за третиране на утайките.
За изпълнение на дейностите е сключен договор след проведена обществена поръчка с ДЗЗД „Чиста вода” на стойност 27 888 800,00 лв. без ДДС със срок за изпълнение 600 (шестстотин) календарни дни от датата на откриване на строителната площадка. Строителният надзор се осъществява от „Ати консулт” ЕООД – София.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: