Днес стартира реконструкцията на пречиствателна станция по проекта за Водния цикъл Плевен – Долна Митрополия

08.05.2019 7:10

Днес от 11.30 ч. на територията на Пречиствателната станция за отпадни води – с. Божурица, община Долна Митрополия, ще се състои официална церемония „Стартиране на СМР по проекта” за обект „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ за група населени места в общините Плевен и Долна Митрополия”, реализиран по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“, финансиран по АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Изпълнението на обекта включва:

  • Подготовка на площадката;
  • Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до новоизградените съоръжения;
  • Изграждане на нови съоръжения, където е необходимо,
  • Реконструкция и модернизация на съществуващи съоръжения по пътя на водата;
  • Реконструкция и модернизация на съществуващи съоръжения по линията за третиране на утайките.

За изпълнение на дейностите е сключен договор след проведена обществена поръчка с ДЗЗД „Чиста вода” на стойност 27 888 800,00 лв. без ДДС със срок за изпълнение 600 (шестстотин) календарни дни от датата на откриване на строителната площадка. Строителният надзор се осъществява от „Ати консулт” ЕООД – София.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: