Приключва проектът „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“

03.05.2019 16:08

На 09 май 2019 г. /четвъртък/ ще се проведат заключителна пресконференция и официална церемония „Откриване на обект“ във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” по договор за БФП № BG16RFOP001-1.007-0001-C01 от 16.12.2016г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г., процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Плевен“, като част от Процедура  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е част от одобрената инвестиционна програма на Община Плевен и включва дейности по инвестиционен приоритет „Градска среда“.Инвестиционните дейности обхващат реконструкция и обновяване на общо 30 обекта обществени  пространства, в това число: Градска градина и Водна каскада на пл. „Възраждане”, площад „Стефан Стамболов“,  5 детски и спортни площадки, 5 пешеходни мостове и  17 улици.

Чрез  извършените дейности са  постигнати устойчива и екологична градска среда с подобрено качество на живот, нова социална среда и възможности за икономическо развитие, чрез интегрирано въздействие и синергичен ефект върху територията и населението на гр. Плевен. Осигурена е  достъпност за лица в неравностойно положение, устойчивост и безопасност, развитие и утвърждаване на пълноценен начин на живот чрез осигуряване на среда, притежаваща всички условия за отдих, игра и спорт, подобрено е  състоянието на общинската пътна инфраструктура с цел осигуряване на по-добра мобилност и превенция на пътни инциденти, постигане на ресурсна ефективност и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и климатичните промени.

Проектът е реализиран в рамките на две години и половина и е с общ бюджет в размер на 13 844 761,73 лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ за Община Плевен. От тях 11 768 047,47 лева е европейското съфинансиране и 2 076 714,26 лева е националното съфинансиране.

Програмата на събитието ще започне в 11:30 ч. със заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати от изпълнението на проекта, която ще се проведе в Заседателната зала на Община Плевен, етаж 3.

В 12:30 часа ще се проведе и официална церемония „Откриване на обект“, която ще се проведе на Водната каскада (централна градска част).

#тагове:

НАЙ-НОВИ: