Обявиха конкурс за директори на три детски градини в Плевен

25.04.2019 12:49

Община Плевен обяви конкурс за заемане на длъжността “Директор” на детска градина – 3 работни места, както следва :
1. ДГ „Слънце”, гр.Плевен, с административен адрес, гр.Плевен, община Плевен, ул. „Проф.Илия Бешков“ №4
2. ДГ „Иглика”, гр.Плевен, с административен адрес, гр.Плевен, община Плевен, ул. „Карлово” № 4
3. ДГ „Дружба”, гр.Плевен, с административен адрес, гр.Плевен, община Плевен, жк.”Дружба” 1

І. Кратко описание на длъжността
Дирeкторът на детската градина ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно – управленска и финансова дейност в институцията
Директорът изпълнява задължителна минимална норма преподавателска работа от 72 часа годишно, съгласно Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда, изд. от министъра на образованието и науката.

ІІ. Изисквания към кандидатите:
1. Да са български граждани.
2. Да са завършили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на длъжността.
Образователно-квалификационна степен ОКС “магистър” или ”бакалавър”
• професионално направление „Педагогика” , специалност „Предучилищна педагогика”, с присъдена професионална квалификация „Детски учител”,
• професионално направление – „Педагогика” , специалност „Предучилищна педагогика и чужд език”, с присъдена професионална квалификация „Детски учител”,
• професионално направление „Педагогика” , специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”, с присъдена професионална квалификация „Детски и начален учител”,
3. Да имат най-малко 5 /пет години/ учителски стаж по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитациата.
5. Да не са лишени от правото си да упражняват професията си
6. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министър на образованието и науката;
7. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение” по чл.188, т.2 и т. 3 от Кодекса на труда и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл.330, ал.2, т.6 от Кодекса на груда или чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
8. Всеки кандидат има право да кандидатства за повече от една детска градина.

ІІІ. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса по образец, адресирано до кмета на общината, с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността.
2. Професионална автобиография.
3. Документи за завършена степен на висшето образование, професионална
квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, (копия).
4. Документи удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, (копия).
5. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „директор” на детска градина.
6. Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.
7. Декларация, че кандидатът не е лишен по съдебен или административен ред от правото да упражнява учителска професия – по образец.
8. Други документи по преценка на кандидата.
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи и заверени с „Вярно с оригинала” лично от кандидата.
В случай, че се кандидатства за повече от една детска градина, кандидатът подава заявление за всяка една от тях и прилага заверени копия на документите от т.2 до т.8.

ІV . Вид правоотношене – трудово.

V. Начин на провеждане на конкурса.
• Първи етап – писмен изпит – тест;
• Втори етап – провеждане на интервю с постигналите на теста минимален изискуем резултат.

VІ. Срок и място на подаване на документите.
1. Документите се подават лично в срок от 25.04.2019г. до 25.05.2019г.
2. Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00 до 17.00 ч., в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен – пл.“Възраждане” № 4.
3. Заявлението и документите за участие се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „Директор” на / вписва се наименованието на детската градина/ и се посочват трите имена на кандидата, точен адрес и телефон за връзка.
На кандидатите се предоставят утвърдените правила за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор” на детска градина и длъжностната характеристика за длъжността за запознаване.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: