Комисията за прием на документи от ученици с хронични заболявания в РУО-Плевен започва работа от 3 май

25.04.2019 9:02

Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, завършващи VII клас през учебната 2018/2019 година, по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.  Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

Определената от началника на Регионалното управление на образованието комисия насочва учениците съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответния профил или специалност от професия и заявените желания.

Комисията приема документи от 03.05.2019 г. до 21.05.2019 г., на адрес: гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“, № 23, ет. III, стая 323, както следва:

– понеделник, сряда, петък – от 14.00 часа до 17.00 часа;

– вторник, четвъртък – от 9.30 часа до 12.00 часа.

Учениците подават в РУО – Плевен следните документи:

– заявление (по образец) с подредени желания;

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип– за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

При подаване на документите в РУО – Плевен, учениците се явяват с документ за самоличност.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: