Общински съвет – Плевен прие годишната програма за читалищна дейност в общината

24.04.2019 11:07

Общинският съвет на Плевен прие програмата за развитие на читалищната дейност за 2019 година за община Плевен. „За“ предложението гласуваха 34 от съветниците, 1 е „против“, 3 „въздържал се“. Документът е изготвен в изпълнение на Закона за народните читалища въз основа на направените писмени предложения от самите читалища за дейността им през 2019 година.
Годишната програма съдържа: анализ на ресурсите; цели и приоритети; развитие на любителското художествено творчество; осъвременяване на читалищните дейности и услуги; финансиране на дейностите в програмата; срокове, отчети и календар на дейностите. От документа става ясно, че на територията на община Плевен функционират общо 37 читалища. Общата им субсидирана численост за 2018 г. е била 104 бройки, а за 2019 г. тя е 105 бройки, от които една е предоставена тази година на читалище „Съгласие – 1869″. Регионалният експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ се запазва с 3 бройки.
За 2019-а сумата за една субсидирана бройка е 9 490 лв., като завишението спрямо предходната 2018 г. е с 1 115 лв. и общо държавната субсидия сега възлиза на 996 450 лв. за 105 щатни бройки. Предвидена е и общинска субсидия в размер 15 000 лв. Разпределението на субсидиите става при строго спазване на Закона за народните читалища и изработените от Министерство на културата и съгласуван с Министерство на финансите и НСОРБ „Критерии за разпределението на годишната държавна и общинска субсидия за читалищна дейност“ от 2015 г. Във връзка с това са изработени и вътрешни правила за разпределение на субсидията.
В годишната програмата се посочва също, че в читалищата на територията на община Плевен членуват над 2 900 души. Съществуват около 60 постоянно действащи художествени колективи и над 30 временно действащи такива. Сформирани са над 90 школи по изкуствата, клубове и кръжоци с над 1 300 участници в тях. Библиотечният им фонд е обогатен за година с над 2 900 библиотечни единици.
Пълната Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2019-а в община Плевен е част от днешното решение на Общинския съвет.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: