Откриха официално обновената сграда на Държавна финансова-стопанска гимназия „Интелект”

19.04.2019 14:15

С Официална церемония „Официално откриване на обект” Община Плевен откри модернизираната сграда на ДФСГ „Интелект“, с което се сложи успешен финал на проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“ – Плевен“, по който Община Плевен е бенефициент. Проектът се осъществява по  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002-0035-C01 (№ РД-02-37-299/13.12.2016г.), финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Лентата прерязаха заместник-кметът по финанси и икономика Милен Яков, директорът на гимназията Емил Райков и инж. Стефан Генков, представител на фирма „Артстрой“ ООД. На церемонията присъстваха много представители на ръководството на Община Плевен и служители; представители на ръководството на ДФСГ „Интелект“ и служители; представители на фирмите-изпълнители; екипът за управление на проекта, както и ученици от гимназията.

Преди това на Заключителна пресконференция заместник-кметът „Проекти и хуманитарни дейности“ Стефан Милев и ръководителят на проекта Павлина Станчовска, оповестиха постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

Обновяването на материалната база спомага за цялостното подобряване на учебния процес и улеснява въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на младите хора. Подобрените условия в учебното заведение, модерните класни стаи и кабинети се отразят благоприятно на мотивацията на учениците за по-добро и по-активно обучение, като очакванията са да намалява процента на преждевременно напусналите сферата на образованието, с оглед бъдещата им професионална реализацията на пазара на труда.

Осигуреното по-високо ниво на енергийна ефективност от въведените енергоспестяващи мерки се съизмерва с чувствителното намаляване на разходите за потребена електро и топлинна енергия. Подобрените експлоатационни характеристики на сградата са гарант за удължаване на жизнения й цикъл. Осигурена е необходимата достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение, в т. ч. хора с увреждания в сградата на образователната институция и извън нея.

Общата стойност на проекта е 1 399 992,00 лева, от които европейско съфинансиране: 1 189 993,00 лв. и национално съфинансиране: 209 999,00 лв., представляващи 100%  БФП. Общата продължителност на проекта е 30 месеца (13.12.2016г. – 13.06.2019г.).

Този документ е създаден във връзка с Договор за ПБФП № BG16RFOP001-3.002-0035-C01 (№ РД-02-37-299/13.12.2016 г.)  за проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект – Плевен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ по Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Плевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: