ДФСГ „Интелект“ – Плевен с модернизирана образователна инфраструктура по проект с европейско финансиране

18.04.2019 10:11

Община Плевен и ДФСГ „Интелект“ имат удоволствието да ви поканят на 19 април 2019 година/петък/ от 11:00 часа на Заключителна пресконференция в Конферентна зала „Интелект“, ет.1, в сградата на гимназията и от 12:00 часа на Официална церемония „Официално откриване на обект”, която ще се състои пред централния вход на училището. Събитията се реализират в рамките на проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“ – Плевен“, по който Община Плевен е бенефициент. Проектът се осъществява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002-0035-C01 (№ РД-02-37-299/13.12.2016г.), финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Ще присъстват: представители на ръководството на Община Плевен и служители; представители на ръководството на ДФСГ „Интелект“ и служители; представители на фирмите -изпълнители ; екипът за управление на проекта.
На пресконференцията ще бъдат оповестени постигнатите резултати от изпълнението на проекта, които са насочени към създаване на условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура на ДФСГ „Интелект“- Плевен.
Обновяването на материалната база спомага за цялостното подобряване на учебния процес и улеснява въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на младите хора. Подобрените условия в учебното заведение, модерните класни стаи и кабинети се отразят благоприятно на мотивацията на учениците за по-добро и по-активно обучение, като очакванията са да намалява процента на преждевременно напусналите сферата на образованието, с оглед бъдещата им професионална реализацията на пазара на труда.
Осигуреното по-високо ниво на енергийна ефективност от въведените енергоспестяващи мерки се съизмерва с чувствителното намаляване на разходите за потребена електро и топлинна енергия. Подобрените експлоатационни характеристики на сградата са гарант за удължаване на жизнения й цикъл. Осигурена е необходимата достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение, в т. ч. хора с увреждания в сградата на образователната институция и извън нея.
Общата стойност на проекта е 1 399 992,00 лева, от които европейско съфинансиране: 1 189 993,00 лв. и национално съфинансиране: 209 999,00 лв. , представляващи 100% БФП. Общата продължителност на проекта е 30 месеца (13.12.2016г. – 13.06.2019г.).

Този документ е създаден във връзка с Договор за ПБФП № BG16RFOP001-3.002-0035-C01 (№ РД-02-37-299/13.12.2016 г.)  за проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект – Плевен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ по Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Плевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.”.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: