Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават в петък и понеделник

17.04.2019 11:32

Постоянните комисии на Общински съвет – Плевен, се събират за заседания този месец на 19 и 22 април /петък и понеделник/. Дневният ред на две от комисиите включва запознаване с годишните финансови отчети на търговските дружества с общинско участие.

19 АПРИЛ /ПЕТЪК/
ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава от 10,00 ч. в Заседателната зала по 9 точки. Комисията ще се запознае с предложение за промени в общинската Наредба № 23 за изграждане и опазване на зелената система на територията на общината; с проект за изграждане на уличен водопровод в с. Къртожабене; ще обсъди предложения за подробни устройствени планове по плана на гр. Плевен и селища в общината.

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева заседава от 15,30 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на комисията включва 8 точки, една от тях касае статута на Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев“ и предложението тя да бъде вписана в регистъра на Министерството на културата като филиал на ХГ „Илия Бешков“. Съветниците ще разгледат и искането за учредяване на национална литературна награда на Плевен, която да носи името на Никола Ракитин. Автор на предложението е поетът Найден Вълчев. Във връзка с това има внесено писмо и от Дружеството на писателите в Плевен. Останалите точки в дневния ред са: относно промени в годишния Културен календар на Общината; искане от НЧ „Съгласие 1869“ във връзка с предстоящото издание на оперния конкурс с международно участие „Гена Димитрова“; предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „Родолюбие” – 2018, върху общински недвижим имот в Плевен. Ще бъде обсъдена и отмяна на Наредба №13 на Общински съвет – Плевен за регламентиране дейността на религиозните общности на територията на общината.

ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала. В дневния ред от 22 точки основно място заемат годишните финансови отчети и баланси за 2018 г. на търговските дружества с общинско участие. Съгласно общинската Наредба № 8 годишни отчети представят „ДКЦ ІІI – Плевен” ЕООД, „ДКЦ ІІ – Плевен” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, „Тибор” ЕАД, „Инжстрой” ЕООД и „Дентален център 1 Плевен“ ЕООД. Комисията ще разгледа и искане за дофинансиране на маломерна паралелка в НУ „Христо Ботев” – с. Дисевица.

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала. Годишните финансови отчети за 2018 г. на общинските фирми заемат основно място в дневния ред и на Стопанската комисия. Пред комисията ще бъде представен и отговор от кмета на Общината във връзка с изпратено по-рано писмо от фирма “Тролейбусен транспорт” с предложение за промяна в тарифата за превоз на пътници и по-конкретно – на лицата с намалена работоспособност от 50% до 70.99%.

22 АПРИЛ /ПОНЕДЕЛНИК/
ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов ще заседава от 13,00 ч. в стая 70 на Община Плевен. Една от точките в дневния ред е обсъждане на предложение за Споразумение за сътрудничество между Община Плевен и Областната дирекция на МВР. Сред останалите точки са: обсъждане на промени в общинската Наредба №23; предложение за отмяна на общинската Наредба №13; писмо относно поставяне на паметна плоча; предложение за приемане дарение на недвижим имот, представляващ лозе на в местността „Табаковата чешма” край Плевен.

ПК „Обществен ред и сигурност” с председател Владислав Монов се събира от 13,30 ч. в стая 70. Комисията ще се запознае с информация за състоянието на обществения ред и противодействието на престъпността на обслужваната от Първо РУ – Плевен територия за периода януари – март 2019 г. Ще обсъди и внесеното в ОбС – Плевен, предложение за споразумение за сътрудничество между Общината и Областна дирекция на МВР – Плевен.

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала. Комисията ще обсъжда 7 точки, три от тях са за отпускане на еднократни финансови помощи. Този месец ще бъдат разгледани и нови 19 заявления за финансово подпомагане на лица от община Плевен с репродуктивни проблеми.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на комисията е от 16 точки. Сред тях са: предложения за учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински недвижими имоти за три читалища в общината; продажби на незастроени общински имоти; предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на училищата в община Плевен, на недвижими нежилищни имоти – публична общинска собственост; др.

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова се събира от 17,30 ч. в Заседателната зала по три точки. Комисията ще разгледа предложение за дофинансиране на маломерна паралелка в НУ „Христо Ботев” – с. Дисевица, предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на училищата в община Плевен на недвижими нежилищни имоти – публична общинска собственост и предложение за Годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината за 2019-а.

Всички предложения и преписки за заседанията на комисиите са публикувани на страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ – „Заседания на постоянни комисии за месец април 2019: https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-za-mesets-april-2019-g

Заседанието на Общински съвет – Плевен е насрочено за 24 април /сряда/ от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 34 точки, една от тях е питане от общински съветник.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: