Започна ремонт на улици в град Левски

29.03.2019 15:08

Днес започна ремонт на улици в град Левски по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Левски“. Той се изпълнявапо договор с Държавен фонд „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Одобрената финансова помощ по проекта е в размер на 1 682 884,37 лв.

Кметът на Община Левски Любка Александрова се срещна с изпълнителите на проекта и присъства на откриването на ремонтните дейности  на ул. „Васил Априлов”.

Изпълнител е „Виа Конструкт Груп” ЕООД гр. София след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки.

Проектът предвижда ремонт и рехабилитация на 7 улици и тротоари в град Левски, както и на съоръженията и принадлежностите към тях.

Като резултат от инвестицията /СМР на улици и тротоари/ се очаква реконструкция и рехабилитация на улична мрежа – 22 255 кв.м. и тротоари – 2276,5 кв.м.

Снимки и информация: Община Левски, Пресцентър

#тагове:

НАЙ-НОВИ: