Приеха Плана за развитие на социалните услуги в Община Плевен за 2020-а година

28.03.2019 12:28

Отчет за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2018 година и решение за общински План за развитие на социалните услуги през 2020-а прие на днешното си заседание местният парламент. Съветниците разгледаха двата документа последователно, като първо бе представен отчетът.
В справката за 2018-а година се посочва, че от услугите на Домашния социален патронаж през периода са се възползвали жители на няколко населени места в общината – това са Плевен, Славяново и селата Бохот, Коиловци и Пелишат. За територията на гр. Плевен потребителите на тази услуга средно на месец са били 388 души, в гр. Славяново – 36, в Бохот – 27, в Коиловци – 41 и в Пелишат – 20 възрастни и стари хора.
През годината на територията на община Плевен успешно са работили и дневните центрове, оказващи подкрепа на: деца, младежи, възрастни; с увреждания; лишени от родителска грижа; деца в риск от изоставяне; деца настанени в институции, при които има възможност за реинтеграция. Пакетът от социални услуги включва още: Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Центрове за настаняване от семеен тип, Кризисен център за жени и деца, преживели насилие, и др. Отчетът съдържа справка и за социалната услуга „Личен асистент“, от която през 2018-а в Плевен са се възползвали средно на месец 143 потребители.
В приетия нов План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2020 г. действащите социални услуги се запазват. Предвижда се разкриване и на нови – на Център за временно настаняване на бездомни лица с капацитет от 20 места, и Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания с капацитет 334 места. Патронажната грижа ще бъде предназначена за възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужвай и хора с увреждания и техните семейства. Необходимите ресурси за обезпечаване на социалните услуги и дейности през 2020 г. в община Плевен са изчислени към момента общо на стойност 3 779 100 лв.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: