Постоянните комисии в Общинския съвет заседават днес и утре

25.03.2019 7:15

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, се събират за заседания следващата седмица – 25 и 26 март /понеделник и вторник/.
25 МАРТ /ПОНЕДЕЛНИК/
ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов ще заседава от 13,30 ч. в стая 70 на Община Плевен. Дневният ред на комисията този месец включва 8 точки. Съветниците ще обсъждат предложение за промяна на Наредба №9 за ползване на пасища и мери – публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. На вниманието им ще стои и сигнал относно текстове в общинската Наредба №13, която регламентира дейността на религиозните общности на територията на общината. В комисията ще бъде представен и отчет за изпълнение на решения на Общинския съвет за тримесечен период.

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов се събира от 15,30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен по дневен ред от 5 точки. Ще се обсъжда предложение от директора на СУ „Иван Вазов“ – гр. Плевен за промяна в Наредба №17 за общинските такси и цени на услугите; запознаване с годишния доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 г.; отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Плевен през 2018 г. и предложение за туристическа програма за 2019-а.
ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала по 16 точки. Комисията ще се запознае с актуалното състояние и финансовия отчет за 2018-а година на „Дентален център I – Плевен“ ЕООД. Ще бъде представен и доклад от Агенцията за държавна финансова инспекция за извършена финансова инспекция в Община Плевен, както и бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности и индикативен разчет на средствата от ЕС за същия период. Част от дневния ред са предложения за продажба на общински имоти в населени места на територията на общината.
ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала по 4 точки. Дневният ред включва запознаване с актуалното състояние и финансовия отчет за 2018 г. на „Дентален център I – Плевен“ ЕООД, и обсъждане на предложения за освобождаване от длъжност на управителя на Центъра и избор на нов.
26 МАРТ /ВТОРНИК/
ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев ще заседава от 13,30 ч. в Заседателната зала по 13 точки. Съветниците ще обсъждат предложение за промяна в общинската Наредба №9 и предложения за разрешения за изработване на проекти за подробни устройствени планове.

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала. Този месец в комисията влизат две заявления за оказване на финансова подкрепа, както и писмо от Омбудсмана Мая Манолова относно случая с плевенчанката Снежана Кежева. На заседанието ще бъде представен и отчет за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2018 г., както и предложение за приемане на общински План за развитие на социалните услуги през 2020 г. Ще бъде разгледано и предложение за кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с проект „Подобряване на материалната база в Общински домашен социален патронаж – Плевен” пред Фонд „Социална закрила”.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на съветниците е в 14 точки: обсъждане на предложение за определяне на цени и продажба на общински движими вещи; предложения за учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински недвижими имоти за НЧ „Пробуждане – 1907” – с.Тученица и за НЧ „Пробуда 1919” – с.Николаево; отдаване под наем на части от имоти в детски градини и учебни заведения; др.

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова се събира от 17,30 ч. в Заседателната зала. Комисията ще обсъжда: дофинансиране на съществуващи маломерни паралелки в училищата на територията на община Плевен; предложение за отдаване под наем на части от имоти в детски градини и учебни заведения; предложение от НЧ „Съгласие 1869“ относно отпускане на финансови средства; предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование на недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост /сградата на бившето НУ „Киро Станев”/, находящ се на ул.”Георги Кочев” №66.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: