В срок до месец са постановени актовете по всички свършени дела в АС – Плевен през 2018-а

07.03.2019 14:23

На 06.03.2019 г. се проведе общо събрание на съдиите от Административен съд – Плевен, на което беше представен Отчетния доклад за дейността на съда за 2018 г. Гости на общото събрание бяха: съдия Милка Панчева – зам. председател на Върховен Административен Съд; съдия Марио Димитров – председател 3-то отделение на ВАС; съдия Полина Богданова – Кучева – Административен съд София област; съдия Александър Григоров – председател на Окръжен съд Плевен; съдия Даниела Дилова – председател на Районен съд Плевен; г-н Георг Спартански – кмет на Община Плевен; прокурор Борис Дамянов – зам. Районен прокурор; адвокат Оля Ботева – Хинкова – председател на Адвокатска колегия; гл. инспектор Ивайло Иванов – н-к сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Плевен.

Общото събрание беше открито от И.Ф. Председател на Административен съд – Плевен съдия Николай Господинов, който представи Отчетния доклад за дейността на Административен съд – Плевен за 2018 г.
Отчетени бяха постигнатите много добри резултати при осъществяване работата на съда по показатели: общ брой свършени дела, свършени в срок дела, срок за изготвяне на съдебните актове, резултат от върнати след касационна проверка обжалвани и протестирани дела.

През 2018 г. в Административен съд – Плевен са постъпили и образувани общо 1208 дела: 743 броя първоинстанционни дела и 465 броя касационни дела. Към посочения общ брой образувани дела през 2018 г. (1208броя) се прибавят и висящите към началото на отчетния период дела от предходни периоди. Те възлизат на 250 броя, с което общия брой дела за разглеждане в Административен съд – Плевен през 2018 г. е бил 1458: от тях 887 броя първоинстанционни дела и 571 броя касационни дела.

От общия брой дела за разглеждане през 2018 г. (1458 броя), свършени са 1227 броя дела (от които общо решени по същество дела – 893 броя и общо прекратени дела – 334 броя). Това представлява 84.2 % от общия брой дела за разглеждане през 2018 г. Тези данни са добра илюстрация на бързата и ефективна работа на съдиите в Административен съд – Плевен, както и за добрата организация по подготовката и провеждането на съдебните заседания, за което заслуга имат и съдебните служители.

През 2018 г. по всичките 1227 броя свършени дела съдебните актове са постановени в срок до 1 месец, което представлява 100% от свършените дела. Данните по показател срочност за разглеждане на делата са много добри: 83% от всички свършени дела през 2018 г. са приключили в срок до 3 месеца от датата на насрочване на първото по делото открито съдебно заседание.

През 2018 г. в Административен съд – Плевен след касационна проверка са се върнали общо 241 дела. От тях 163 броя или 67.6 % са потвърдени изцяло. Отменени изцяло са 67 броя или 27.8 % съдебни акта и 11 броя (4.5%) са отменени частично.
Общият извод, който се налага е, че значителна част от съдебните актове, по върнатите след касационна проверка дела на Административен съд – Плевен, са оставени в сила от Върховния административен съд.
Данните показват, че се постига една от основните стратегически цели на съда – повишаване качеството на постановените съдебни актове и поддържане на ниско равнище на отменените и изменени съдебни актове за сметка на оставените в сила такива.

Съдия Милка Панчева – зам. председател на Върховен административен съд и съдия Марио Димитров – председател 3-то отделение на Върховен административен съд изразиха много добрите си впечатления от дейността на Административен съд – Плевен през 2018 г. и от цялостната организация и качеството на работа на съдиите и съдебните служители, въпреки тенденцията за увеличаване на Административните дела. Налице е добра и убедителна обоснованост, ясни и логични мотиви, които са убедили страните в правилността на поставените съдебни актове. Отбелязаха, че съдиите в Административен съд – Плевен, както и в другите административни съдилища в страната, с работата си дават основание днес да заявим, че е изградено едно много ефективно административно правосъдие, водещо по бързина и качество на правораздаването.

В заключение И.Ф. Председателят на Административен съд – Плевен г-н Николай Господинов изказа своята благодарност към всички съдии и съдебни служители за работата им през отчетния период, за проявената мотивация, професионализъм и отговорност при осъществяване на дейността, допринесла за постигане на добрите резултати, както и на представителите на другите органи на съдебната власт, присъствали на общото събрание, отчитайки доброто взаимодействие между тях.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: