Одобрено е предложението за реконструкция на уличното осветление в Плевен

28.02.2019 16:27

Общинският съвет обсъди и одобри днес предложение за реконструкция на уличното осветление на Плевен. Извършен е пълен енергиен одит за оценка на уличното и парковото осветление в града, който предлага мерки за енергийна ефективност, повишаване на сигурността и експлоатационните характеристики на системата. Мерките включват подмяна на осветителните тела с нови – енергоспестяващи и светодиодни, изграждане на система за централно наблюдение и управление на уличното осветление, подновяване на част от стоманените стълбове и др.

Изграждането на системата за улично осветление в Плевен е започнало преди повече от 70 години. След 1980 г. постепенно започва подмяна на старите улични осветители с нови, през 1998 г. започва въвеждане на компактни луминисцентни лампи. Подмяната е извършвана без светотехнически изчисления като основният мотив е реализиране на икономии на електрическа енергия. На територията на гр. Плевен са монтирани общо 7 295 улични и паркови осветителни тела с обща инсталирана мощност 775 kw. Общият брой на стълбовете е 6 600, а дължината на захранващата въздушна и подземно-кабелна мрежа за улично осветление е общо 201.9 км. Годишната консумация на електрическа енергия е 3 251 982 kw/h, за която са заплатени 563 093.71 лв.

Целите и задачите на енергийно ефективната реконструкция на уличното осветление са повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление в Плевен и намаляване консумацията на електрическа енергия; подобряване на показателите на уличното осветление; намаляване на преките разходи на Общината за уличното осветление при осигурено високо качество на осветлението; осигуряване на безопасно движение на моторните превозни средства, повишаване сигурността на движение на пешеходците нощно време и създаване на комфортна нощна атмосфера; намаляване на криминалните прояви в тъмната част на денонощието. Въвеждането на енергоспестяващите мерки, според изготвения експертен доклад, ще доведе до икономия на средствата за електроенергия около 372 000 лв. годишно и на средствата за поддръжка около 237 000 лв. годишно по цени към днешна дата. През 2018 г. Община Плевен е платила за издръжка на уличното осветление общо 1 109 716 лв., от които за ремонт са 490 590 лв.

Поради ограничените бюджетни средства на Община Плевен кметът предлага обсъждане на възможността за обявяване на обществена поръчка на инженеринг като кандидатът за изпълнител финансира реализирането на проекта за въвеждане на енергоспестяващи мерки със собствени средства и предложи схема за разсрочено плащане на равни месечни вноски и погасителен план със срок не по-дълъг от 120 месеца като размерът на месечната вноска не трябва да е по-голям от 54 500 лв. с ДДС. Ползите за Общината при такава процедура ще бъдат най-малко следните – няма да е необходимо финансиране на проекта със собствени средства; услугата ще бъде получена веднага; с 55 % ще се понижат разходите за издръжка и ремонт на уличното осветление.

Предложението бе прието с 28 гласа „за”, нямаше „против”, а 6 от съветниците гласуваха „въздържал се”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: