Представиха резултатите от изпълнението на проекта за модернизация на Пожарната в Червен бряг

22.02.2019 13:55

Заключителна пресконференция на проект № BG16RFOP001-2.001-0021-C01 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Червен бряг“, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се проведе днес в Червен бряг. На нея екипът за организация и управление представи резултатите от изпълнението на проекта и ефекта от внедрените мерки за енергийна ефективност в сградата обект на интервенция.

Постигнати резултати:

• Повишаване на енергийната ефективност в сградата, обект на интервенция ;
• Достигане на нормативно изискваните нива на енергийна ефективност – клас на енергопотребление „С“ в сградата;
• Намаляване на разходите за енергия;
• По-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко допринася за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – до намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025г.;
• Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.;
• Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
• Подобряване на експлоатационните характеристики с цел удължаване на жизнения цикъл на сградите.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: