Обявиха конкурс за директор на ХГ „Илия Бешков“ – Плевен

21.02.2019 14:40

Община Плевен обяви конкурс за длъжността директор на Художествена галерия „Илия Бешков“ – Плевен. Правоотношението с директора на галерията е срочно – 5 години, съгласно чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство.

I.Изисквания за длъжността
Минимални изисквания:
Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър”;
Професионално направление – изобразително изкуство или теория на изкуствата;
Професионален опит – 3 години в съответното професионално направление;
Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
Като предимство се считат:
Присъдени научни степени;
Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
Участието в разработването и реализацията на програми и проекти;
Чуждоезикова подготовка;
Компютърна грамотност.
II.Начин на провеждане на конкурса
1.Защита на концепция за дейността и развитието на ХГ „Илия Бешков” за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
2.Събеседване.
III.Необходими документи за участие в конкурса:
1.Заявление за участие в конкурса /свободен текст/;
2.Документ за самоличност /копие/;
3.Документ за трудов стаж /копие/;
4.Медицинско свидетелство;
5.Професионална автобиография;
6.Документ за завършено образование /копие/;
7.Свидетелство за съдимост;
8. Концепция за дейността и развитието на ХГ „Илия Бешков” за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях в 7 /седем/ екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.
Концепцията съдържа:
-Анализ и оценка на състоянието на галерията, основни проблеми на функционирането й;
-Тенденции и възможности за развитието на галерията като културен и научен институт и мястото й в музейната мрежа;
-Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на галерията, пътища за постигането им;
-Мерки за реализирането на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторска дейност на галерията;
-Етапи на реализация на концепцията.
При подаване на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
IV.Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:
Документите се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. „Възраждане” №4 в едномесечен срок от датата на публикуването на обявата. За справка тел. 064/881 227 – Дирекция „Човешки ресурси”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: