150 години читалище „Съгласие 1969“ – Плевен. Историята на Библиотеката. Част 2

20.02.2019 14:18

Петър Ненков /1868 – 1917/
Петър Ненков е първият платен библиотекар, назначен в читалищна библиотека в България. Започва работа през 1895-та, няколко години по-късно формулира трите основни цели за развитие на институцията: ежегодно увеличаване на книжния фонд, подреждане методичен /предметен/ каталог на библиотеката по десетичната система на Дюи, пропаганда /ПИАР, бел. моя/ на библиотеката и новата й уредба в местния печат. През 1906г. завършена работата по описване на фонда от 9000 тома и създаден системен каталог на базата на УДК, като библиографските описания са направени според правилата на англо-американската инструкция но фиши с международен формат, утвърден от МБИ в Брюксел. Картичките са подредени в специално изработени за целта каталожни чекмеджета, отговарящи на европейския стандарт. Две години по-късно, фондът на библиотеката съдържа вече 16 278 тома.
По това време Ненков работи и върху създаването на „ Ръководство за описване, класиране и подреждане на книгите в Плевенската градска библиотека, поддържана от плевенското обществено образователно дружество „Съгласие“, а библиотеката на читалище „Съгласие“ се превръща в своеобразно училище за библиотекарите в страната, един истински методичен кабинет за организация на библиотеките и каталогизация и разкриване на фондовете им. С оглед на читателската аудитория Ненков определя й базисните демократични принципи на работа библиотеката: съобразяване на съдържанието на фондовете с възможно най-широкия кръг от „интелектуалните интереси на масата“, ползване на мъже и жени от всички възрасти и съсловия. Посещенията в читалнята през този период са над 30 000 годишно!
През 1909г. е формулирана друга важна задача с оглед на функциите на една модерна градска библиотека: събиране и описване на всички периодични издания и книги с местен характер, издавани в Плевен от времето на откриването на първата печатница в града.


Традициите и работата на библиотеката продължава и доразвива Иван Данов – помощник и съветник на Петър Ненков от 1904 до неговата смърт през 1916г. От 1921г. той е официално назначен за главен библиотекар.
Книжният фонд на поверената му библиотека нараства ежегодно с около 1000 тома. Библиотеката се стреми да притежава всички новоизлезли български книги, проучва и закупува руски и френски издания. През 1925г. във фонда са налични 26 048 тома, от които – 3146 списания, 562 вестници, 140 картографски карти, ръкописи, музикография.

За визионерската мисъл на Данов говорят и неговите думи през 1927г., свързани с концепцията за градеж на специализирана и самостоятелна сграда за градска библиотека: „Да се вземат при проектирането под внимание техническите условия и особености за настаняването, организирането и функционирането на една модерна библиотека.“
Като такива тоя посочва перспективата за нарастване на фонда, начина на ползване на книгите и работата с читателите като ползватели на библиотечни услуги.
През 1940г. Министерският съвет приема законопроект за строеж на библиотеката на терен от 1000 кв.м. в градската градина на Плевен . Година по-късно започват и изкопните работи.
След построяването на сградата, Данов ръководи стриктно, макар и тежко болен, пренасянето на книгите в новата сграда. Любопитен факт е, че за да не бъдат унищожени книгите от евентуални бомбардировки по време на Втората световна война, Данов отделя по един екземпляр от най-ценните и ги пренася в сандъци в Бобевата воденица в местността „Кайлъка“. В приземното хранилище на новопостроената сграда са пренесени и скрити и 8000 тома, дарени на библиотеката от личната библиотека на акад. Юрдан Трифонов, историкът на Плевен.


През 1922г. Данов поставя началото на колекцията от старопечатни книги на библиотеката като приема за горна граница 1806г – година на издаване на „Неделник“-а на Софроний врачански. Чрез дарителски кампании и издирвателската дейност на територията не само на Плевен, а и на околните градове, в края на своя живот и дейност, той оставя сбирка и заглавия от над 1000 книги и заглавия на възрожденски вестници, ръкописи и три пергамента. Нумизматик и археолог, Данов развива кампания на местно ниво за събиране на ценни артефакти от историята в двете направление и обособяването им в 2 колекции, които по-късно през 50-те години на 20 век ще станат основа на създадения Археологически музей в Плевен.
Данов е оставил над 40 статии, свързани с теорията и практиката на прохождащата библиотечна наука у нас, свързани с прилагането на УДК, библиотечната статистика, уредбата и функциите на градската читалищна библиотека.
/следва/

Използвана литература:
Юбилеен сборник по случай седемдесет години от основаването на читалище „Съгласие“ в град Плевен 1869-1939. Плевен, Печатница „Изгрев“, 1939, с. 68-84.
100 години народно читалище „Георги Димитров“, юбилеен сборник, София, Издателство на отечествения фронт, 1969, с. 83-126.
Младенова, Мария. Иванова, Людмила. Петър Ненков /1868-1917/. Биоблиография, Плевен, Читалище „Съгласие 1969“, 2014
Младенова, Мария. Иванова, Людмила. Иван Данов /1880-1947/. Биоблиография, Плевен, Читалище „Съгласие 1969“, 2014
снимки Плевен за Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: