150 години читалище „Съгласие 1969“ – Плевен. Историята на Библиотеката.

14.02.2019 8:46

1869г. е знакова за Плевен и плевенчани с две събития: основаването на частен революционен комитет в къщата на Анастас поп Хинов от Апостола на свободата Васил Левски и основаването на първата публична библиотека в града, съвпадащо със създаването на читалището. Инициатор за създаване на читалището и автор на първия негов устав е учителят и енциклопедист Нестор Марков. Любопитен факт е, че писмо с дата 10 декември 1855г. косвено говори за наличието вече на библиотека в града. Фондонабирането на първата плевенска библиотека започва със запис на книгите, дарени на двете по това време училища в Плевен. То продължава, като през следващите 10 с набрани от „волни пожертвования“ средства и получени от „спогодби пред българската община“ са доставени 5-6 течения вестници и списания, закупени 578 книги, както и инвентар – шкафове, маси, столове. Библиотеката е позиционирана в одаята на Владишкия конак. През 1873г. читалището е наименувано „Съгласие“.
Времето на Освободителна война и периодът непосредствено след нея са кризисни за развитието на читалищната дейност и библиотеката. Читалището е възобновено през 1886г. Изработен е първият проекто-устав на дружество „Съгласие“, където е записано в член първи като основна цел на институцията: „Съставяне и поддържане на една публична библиотека, библиотека за подпомагане умственото и нравственото развитие на гражданите.“ Това ще рече обвързване на стратегията за образованост със стратегията на възпитание. Читалнята на Библиотеката е пренесена в кафенето на Фичо Дамянов, като от частна библиотеката е „обърната“ в „библиотека на градското читалище“. Предложението за това е направено от Петър Ненков.


С решение на Общинския съвет от 1885г. е постановено сумите, които общината предвижда всяка година за градска библиотека, да се отпускат на дружество „Съгласие“ с разписка. 4 години по-късно, с разрешение на общинското управление, и на основание новия устав на дружеството, библиотечният фонд се комплектува с книгите от старото читалище, носещи читалищния печат и съхранени в учителската библиотека при Николаевското училище, като същата година са предадени 202 тома.
През 1889г. в читалнята на библиотеката /пренесена в дюкяна на баба Марга/ са изложение 12 вестника, 14 научни и илюстровани списания на български, руски, немски и сръбски език, а библиотеката наброява 583 тома. За 8 месеца са изнесени за домашно четене повече от 200 книги. Приходите от „общинска субсидия“, членски внос, закупени билети от театрални представления и доброволни дарения се инвестират в попълване на фонда с периодични издания и съчинения от различни тематични области. Поставена е на вниманието на общината и общността необходимостта от „удобна сграда за библиотечна и театрална работа“.
През 1895г. е построена сградата на читалището, а в следващите десетилетия развитието на библиотеката като модерна публична институция е свързано с работата и усилията на знаковите за библиотечното дело, библиотечната и библиографската наука личности на Петър Ненков, Иван Данов и Ячо Хлебаров.
/следва/


Използвана литература:
Юбилеен сборник по случай седемдесет години от основаването на читалище „Съгласие“ в град Плевен 1869-1939. Плевен, Печатница „Изгрев“, 1939, с. 68-84.
100 години народно читалище „Георги Димитров“, юбилеен сборник, София, Издателство на отечествения фронт, 1969, с. 83-126.

снимки Плевен за Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: