Тренинг на тема “Толерантност“ се проведе в ДГ „Калина“ – Плевен

13.02.2019 8:08

Проявата на толерантност означава, че всеки е свободен, да се придържа към своите убеждения и признава правото на другите да имат такива, да се признава това, че хората по своята природа се различават по външен вид, положение, език, поведение и ценности, и имат право на живот в света, запазвайки тази своя индивидуалност. Възпитанието на детето чрез личен пример е най-сложния, но същевременно най-ефективния подход. . Тази съществена необходимост определя и една от най-важните задачи, която стои пред семейството и съвременната детската градина – формиране у подрастващото поколение на умения за разбиране и приемане на другия.


В ДГ “Калина“ гр. Плевен учителките на втора група М. Блажева и М. Пацова проведоха с родители и деца тренинг на тема “Толерантност“. Съвместно родители – деца – учители определиха правила за провеждане на тренинга, споделиха своите очаквания от срещата , а усвоеният опит, родителите оценяват като личностно полезен. С презентация на тема „Що е толерантност?“ учителките запознаха участниците с добродетели, необходими за изграждане на толерантността като нравствена ценност в своите деца.
Игрите „Десет златни правила за толерантност“, „Помогни на приятел в беда“, „Довърши портрета“, “Ние всички сме деца на майката Земя“ и „Радвам се да те видя“ децата и техните родители влязоха в роля на лица ,които проявяват уважение, състрадание, съпричастност, съчувствие, взаимопомощ.


С помощта на методите: работа в малка група; симулационни и ролеви игри и др. деца и родители участваха в ситуации по разпознаване на емоции, създаване на приятелства, работа в екип, и др.
Директорът на ДГ“ Калина“ г-жа Жоржетина Атанасова благодари на педагогическите специалисти за актуалната инициатива и посочи ,че „ естествената пресечна точка между родители, учители и деца е детската градина, това е мястото за поставяне началото на създаване на умения за разбиране и приемане на различията между хората“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: