Плевен бе домакин на конференция по проект „Толерантни заедно“

06.02.2019 17:25

На 5 февруари в хотел „Ростов“ в Плевен се проведе конференция по проект: „Толерантни заедно“ № BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Конференцията е част от кампаниите, свързани с интеграцията, преодоляването на негативните обществени нагласи и интеркултурното образование. На нея бяха обсъдени теми, които засягат четирите стратегически цели определени в стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015-2020г., а именно пълноценна социализация на ученици от етническите малцинства, гарантиране на равен достъп до качествено образование, утвърждаване на интеркултурното образование, като част от процеса на модернизация на образователната система, съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства. На конференцията бяха обсъдени практически инструменти за управление на конфликтни ситуации в училище, както и добри практики за преодоляване на дискриминационни нагласи.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: