Обявиха конкурс за управител на Центъра за обществена подкрепа в Гулянци

31.01.2019 16:10

На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № РД-09-37/31.01.2019 г. на кмета на община Гулянци е обявен конкурс за заемане на длъжността „Управител на Център за обществена подкрепа гр. Гулянци”, гр. Гулянци, ул. ул. „Васил Левски” № 36А, 1 (една) работна позиция.

Описание на длъжността: Организира цялостната дейност на Центъра за обществена подкрепа; Съблюдава воденето на цялата документация; Отговаря за качественото управление в съответствие с нормативната база за предоставяне на социалната услуга; Изготвя необходимите процедури и правилници за организиране работата в Центъра за обществена подкрепа; Осъществява контрол върху работата на персонала и функциониране на услугата; Следи и контролира спазването на критериите и стандартите по предоставянето на социалната услуга; Поддържа подходящ психологичен климат за клиентите и персонала; Контролира качеството на предлаганата услуга; Подържа добро ниво на професионална компетентност на служителите; Познава и спазва етичния кодекс на работещите с деца; Извършва и други дейности, свързани с характера на дейността на Центъра за обществена подкрепа.
Познаване на нормативната уредба: задълбочени познания на нормативната
уредба, като: Закон за социално подпомагане, Закон за закрила на детето, Закон за
закрила срещу домашното насилие, Закон за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните, подзаконови нормативни актове свързани
със закрилата на детето.
Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
 Кандидатите да са български граждани;
 Да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия за възраст или стаж;
 Образование: висше, образователна степен – бакалавър или магистър, по специалности: „Социални дейности” „Социална педагогика”, „Психолог”;
 Професионален опит – опит в управлението на социалната услуга е предимство
 Компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet;
 Личностни качества и умения, които включват: управление на социални услуги; комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност; лидерски качества; самоконтрол, организираност; чувствителност към работата с деца и др.
Начин на провеждане на конкурса:
 Първи етап- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
 Втори етап – провеждане на интервю върху „План за развитие на Център за обществена подкрепа гр. Гулянци за периода 2019 – 2021 г.” и въпроси, свързани с управлението на услугата.
Форма на назначаване:
Трудово правоотношение.
Необходими документи за кандидатстване:
 Заявление за участие в конкурса- по образец /Приложение 1/;
 Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред да от правото да заема длъжността за която кандидатства – по образец /Приложение №2/;
 Формуляр за съгласие от субект на данни по З3ЛД /по образец на общината/;
 Автобиография европейски формат;
 Мотивационно писмо;
 Копие от документ за придобита образователно – квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
 Копие на документи, удостоверяващи наличието на професионален опит;
 Медицинско свидетелство;
 Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации, при наличие на такива.
 „План за развитие на Център за обществена подкрепа гр. Гулянци за периода 2019 – 2021 г.” в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „Управител” на ЦОП гр. Гулянци”, които да съдържа: предлагани услуги, дейности, средства и организация, както и перспективи и основни направления за по-нататъшното развитие на услугата.
Подаване на документи. Срок и място на подаване.
За участие в конкурса кандидатите следва да подават документи лично или чрез пълномощник всеки работен ден в срок от 01.02.2019 г. до 28.02.2019 г., включително от 08:30 часа до 17:00 часа, в Общинска администрация Гулянци на адрес: гр. Гулянци, ул. „Васил Левски” № 32, в Центъра за услуги и информация на граждани.
В този срок желаещите могат да получат характеристика на конкурсната длъжност от г-жа Мая Монева – Ст.специалист „Деловодство и архив”.
Провеждане на конкурса:
Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Гулянци, провежда конкурса на 05.03.2019 г., които протича в два етапа:
 Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания. Комисията представя мотивирано решение относно допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати, което се обявява на информационното табло в Общинска администрация Гулянци в Центъра за услуги и информация на граждани в 13:00 часа;
 Провеждане на интервю с допуснатите кандидати върху „План за развитие на Център за обществена подкрепа гр. Гулянци за периода 2019 – 2021 г.” и въпроси, свързани с управлението на услугата от 14:00 часа в Заседателна зала, 3 ет. в Общинска администрация Гулянци.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: