ОбС – Плевен прие годишната програма за стопанисване на общински имоти

31.01.2019 12:50

Съгласно Закона за общинска собственост и Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Плевен, прие годишната Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
Програмата отразява намеренията на Община Плевен за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г., и е обвързана с годишния бюджет на Общината. Документът съдържа прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост и описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права и за предоставяне на концесия.
Очакваните приходи от управлението на имоти – общинска собственост през годината са общо в размер на 4 352 940 лв., от разпореждането с общински имоти – 820 000 лв., или общо приходи – 5 172 940 лв. Посочените необходими разходи за това са съответно 2 552 880 лв. От документа става ясно още, че през годината Община Плевен има намерението да предостави под наем общо 69 имота, а планираните за продажба такива са 58.
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Плевен за 2019 г. е отворен документ и подлежи на допълване и актуализация през годината.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: