Областен форум за личностното развитие на децата в процеса на приобщаващото образование се проведе в Плевен

30.01.2019 17:34

Регионално управление на образованието – Плевен /РУО/ организира и проведе днес Областен дискусионен форум за общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата в процеса на приобщаващото образование.

Форумът беше проведен в партньорство и сътрудничество с екипа на ДГ „Теменуга“ гр. Плевен и Педагогически колеж – Плевен, към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, информират от РУО.

В дискусията участваха преподаватели, директори, учители, психолози, логопеди, ресурсни учители, образователни специалисти, експерти – представители на  детски градини и училища, РЦПППО – Плевен, ЦПЛР „П. Р. Славейков“ гр. Плевен, ЦПЛР „Л. Милева“ гр. Долни Дъбник,  специалисти от Общинските администрации Долна Митрополия, Долни Дъбник и Плевен, представители на ДСП „Отдел закрила на детето“, специалисти от ЦОП, представители на Обществените съвети към  ДГ „Теменуга“ гр. Плевен, ДГ „Снежанка“ гр. Плевен и ДГ „Зора“ гр. Червен бряг, експерти от РУО – Плевен.

Дискусията се осъществи в четири тематични панела:

ПЪРВИ ПАНЕЛ с модератор д-р Александър Кръстев

  • Приобщаващото образование в контекста на нормативната уредба и практическата реалност – „Дела и документи в действие“.

ВТОРИ ПАНЕЛ с модератор доц. д-р Анелия Рангелова

  • Приемственост в приобщаващото образование между образователните институции и заинтересованите партньори – „Всички заедно от детската градина“.

ТРЕТИ ПАНЕЛ с модератор ас. Димитър Новаков

  • Взаимодействие между специалистите в екипа за допълнителна подкрепа – „Детето и приобщаващата среда“.

ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ с модератор доц. д-р Емил Бузов

  • Взаимодействието с родителите и семейната общност в процеса на приобщаващото образование – „Всички заедно за всяко дете“.

Фокусът на форума беше насочен към Детето като личност. Дискусията във всеки панел включи, както споделянето на добри практики в процесите на общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата, така и дискутиране на предизвикателствата, които трябва да се преодоляват в търсенето на ефективни и работещи модели, стратегии и подходи в прилагането на нормативната уредба, в партньорството между институциите, в екипната работа на педагогическите специалисти, в сътрудничеството и взаимодействието с родителите и семейната общност.

Обобщените резултатите от дискусията очертаха следните посоки за бъдещи дейности – квалификация на педагогическите специалисти, насочена към разширяване на професионалните им компетентностите за успешна реализация на приобщаващото образование; вътрешно-образователно и междуинституционално сътрудничество, информираност, диалогичност и съгласуваност на целите между заинтересованите страни, насочени към очакваните резултати; мотивация и нагласа на участниците в процесите на общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие, като личностна и професионална отговорност и емоционална съпричастност в подкрепа на образованието за всички деца; превръщане на образователните институции в подкрепящи центрове не само за децата, но и за техните родители, представителите на семейната общност и на партниращите институции.

Участниците във форума се обединиха около осъзната необходимост, че всички заедно трябва да работят за ранна подкрепа, превенция и приобщаване на всяко Дете в образователната система още от детската градина, за постигането на по-добри резултати в личностното развитие на децата според индивидуалните им потребности, желания и интереси.

Снимки: РУО-Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: