Днес е общественото обсъждане на проекта за бюджет на община Левски за 2019 година

15.01.2019 8:25

Предстои приемането на бюджета на Община Левски за 2019 година. Това трябва да става след широко обществено обсъждане с местната общност. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за община и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, каним да участвате в общественото обсъждане на проекта на бюджет на община Левски за 2019 година, казват в съобщение от местната администрация.

Обсъждането ще се проведе днес, 15 януари, от 15:00 часа в заседателната зала на общината – зала №304.

Ето и част от акцентите на проектобюджета за 2019 година.

Приходната част по бюджета на Община Левски за 2019 г. е в размер на 13 323 132 лв. Тя се дели на приходи с държавен характер и приходи с общински характер.
Приходите с държавен характер са в размер на 8 326 851 лв. и се сформират от:
1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 7 510 800 лв.
2. Собствени приходи за функция „Образование” 70 125 лв.
3. Преходен остатък от държавни дейности в размер на 745 926 лв.
Приходите с общински характер са в размер на 4 996 281 лв. и се формират от:
1. Данъчни приходи – 838 500 лв.
2. Неданъчни приходи – 2 045 400 лв.
3. Трансфери за местни дейности – 1 649 800 лв. в т.ч. зимно поддържане – 49 300 лв., обща изравнителна субсидия – 1 600 500 лв.
4. Целева субсидия за капиталови разходи – 424 000 лв.
5. Временни безлихвени заеми – 2 439 136 лв.
6. Погашения по дългосрочни заеми – -2 516 608 лв.
7. Отчисления по ЗУО/внесени/ – – 73 125 лв.
8. Преходен остатък от 2018 г. – 189 178 лв.

РАЗХОДНА ЧАСТ

Разходите по бюджета за 2019 год. са балансирани с приходната част и са в размер на 13 323 132 лв.
Разпределението по разходната част е следното:
1.За държавни дейности – 8 333 116 лв., в т.ч. за капиталови разходи – 195 013 лв.
2.За дофинансиране на държавните дейности от местни приходи – 254 000 лв.,
3. За местни дейности – 4 736 016 лв., в т.ч. за капиталови разходи – 631 158 лв.
Всичко за местни дейности и дофинансиране – 4 990 016 лв.
Общият размер на капиталовата програма за 2019 г. на Община Левски е 826 171 лв. с източници на финансиране, както следва:
1. Целева субсидия за капиталови разходи – 424 000 лв.
2. От собствени приходи – 207 158 лв.
3. От преходен остатък – 195 013 лв.

Подробности ТУК.

Снимка: архив

#тагове:

НАЙ-НОВИ: