102 912 525 лв. е общият размер на проекта за бюджет на Плевен

08.01.2019 10:00

Общият размер на проекта за бюджет на Община Плевен за 2019 год. е 102 912 525 лв. Това става ясно от документите, публикувани на сайта на местната администрация, които касаят най-важния финансов документ на всяка една община.

Бюджетът е съставен от приходи за държавни дейности – 62 225 332 лв. и местни приходи – 40 687 193 лв.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година за Община Плевен са предвидени средства в размер на 60 787 411 лева. От тях:

  • Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 55 735 711 лева;
  • Трансфери за местни дейности – 3 486 300 лева /обща изравнителна субсидия – 3 247 300 лева и  239 000 лева за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища/;
  • Целева субсидия за капиталови разходи – 1 565 400 лева.

Проектът за местни приходи по бюджета на Община Плевен за 2019 година, /без предвидените за местни дейности ср-ва в проекта на ЗДБРБ/ е в размер на  35 651 093 лв. в т.ч:

Имуществени и други данъци – 17 470 000  лева.

Най-голям относителен дял от данъчните приходи има данък върху недвижимите имоти” – 8 500 000 лева.

Данък върху превозните средства – 4 400 000 лева. Средствата са планирани въз основа на постъпленията през предходната година.

Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин – 4 200 000 лева разчетени за 2019 година. Размерът на постъпленията е завишен  спрямо  плана за 2018 година,  като е взето предвид достигнатото изпълнение от този вид данък към 31.12.2018 год. Този данък е зависим от динамиката на пазара с недвижими имоти.

Останалите местни данъци са с незначителна тежест към общия обем на бюджета на Общината.

Планираните 10 214 500  лв.:

Приходи и доходи от собственост – 4 002 000 лева. Тук са планирани приходите от продажба на стоки и услуги – 1 250 000 лева; приходи от наеми на имущество – 1 650 000 лева; приходи от наеми на земя – 1 100 000 лева. и др.

Планираните приходи от продажбата на нефинансови активи за бюджетната 2019 година са в размер на  820 000 лева.

Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с размерите, определени от Общинския съвет, с изменените и допълнени наредби за определянето и администрирането на местните данъци и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината;  Запазване размерите на данъчните ставки, общински такси и цени на услуги;  Продължаващи действия за подобряване на събираемостта на общинските данъчни и неданъчни приходи

В раздел „Трансфери от/за бюджетни/извънбюджетни сметки” се планират средствата за съфинансиране на дейностите на ДКТ „Иван Радоев” и „Плевенска филхармония”, както и собствения принос в реализирането на проекти по Оперативните програми на Европейски съюз. Общият размер на тези трансфери е /-/ 10 814 199 лева.Увеличението е във връзка със стартирал проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”.

„Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки” –  556 096 лева.  Това е резултативна величина за 2018 година между предоставените и възстановени заеми.

Разходи – общо 102 912 525  лв.

Разходите, предвидени за делегираните от държавата дейности за 2019 год. съгл. проекта на ЗДБРБ са в размер на: 55 735 711  лв. в т.ч. по функции разпределението е:

  • Общинска администрация – 3 142 200 лева;
  • Отбрана и сигурност – 292 140 лева;
  • Образование – 42 264 559 лева;
  • Здравеопазване – 4 404 193 лева;
  • Социални грижи – 2 669 488  лева;
  • Култура – 2 963 131 лева.

В ЗДБРБ за 2019 година се запазват разпределенията по тримесечия на видовете субсидии от Централния бюджет.

Реализирания преходен остатък към 31.12.2018 год. за делегираните от държавата дейности е  5 934 173  лева и наличности по валутни сметки – 168 034 лв.

Собствените приходи на заведенията прилагащи системата на делегиран бюджет – 387 414 лева. Капиталови разходи за делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от целева субсидия – 453 827 лева.

Разходи за Местни дейности –  40 687 193 лева.

Планирането на разходите за местните дейности е в рамките на прогнозата за собствените приходи, общата изравнителна субсидия, целева субсидия за капиталови разходи, преходния остатък в местните дейности и други средства и финансирания, които се отчитат  по приходната част на бюджета.

При разработване на разходната част на бюджета на Община Плевен за 2019 год. са взети предвид основни показатели за планиране на разходите като: максимален размер на новите задължения, които могат да бъдат поети през годината, максималния размер на ангажиментите за разходи които могат да бъдат натрупани през годината, размера на просрочени задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета през 2019 год., размера на просрочените вземания които се очаква да бъдат събрани.

Проектът на бюджет на Община Плевен за 2019 год. е разработен  в съответствие с фискалните правила, свързани с ограничения в размера на общинския дълг и размер на плащанията по общинския дълг.

Капиталови разходи са в размер на 7 823 021 лв.

За финансиране на инвестиционната програма  през 2019 година се разчита  на собствени приходи, целева субсидия от Държавния бюджет и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на Европейския съюз /ЕС/ и средства от инвестиционен заем.

Инвестиционните намерения поименно са отразени в програмата за 2019 година, която е публикувана на електронната страница на Община Плевен.

Капиталовите разходи за ремонт на Автогара „Плевен” и ремонт на пл. „Свобода” и пешеходната зона на ул. „Васил Левски” от пл. „Свобода” до пл. „Стефан Станболов” ще се финансират по Решение на Общински съвет – Плевен чрез инвестиционен кредит от „Регионален фонд за градски развитие”. През 2019 година ще продължи изграждането на видеонаблюдение в Община Плевен.

В края на 2018 година е постъпил трансфер по бюджета на Общината в размер на 499 908 лева за укрепване свлачището при РУСО – Плевен, който ще бъде извършен през 2019 година.

Тази година предстои завършването на Общия устройствен план на Община Плевен, който ще бъде финансиран не само с общински средства, а и със трансфер от МРРБ.

Ще припомним, че днес е общественото обсъждане на проекта за бюджет. То ще се проведе от 17,30 часа в Конферентната зала в сградата на РБ „Христо Смирненски“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: