Регионалният съвет за развитие на Северозападен район заседава в Плевен

07.12.2018 17:19

Днес в Плевен, в залата на Областна администрация, се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район . Заседанието беше открито и ръководено от г-н Мирослав Петров – председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за периода 01.07-31.12.2018 г., областен управител на област Плевен.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на академичните среди.
На заседанието беше представена актуална информация, относно проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, въвеждащ нов подход за управление на мрежата Натура 2000 в България и ролята на областните администрации в него.
Бяха представени възможностите за решаване на съществуващ проблем, свързан със замърсяване на ВГ „Златна Панега“, който е основен водоизточник на населени места на територията на областите Плевен (гр. Червен бряг) и Ловеч.
На заседанието бяха обсъдени и гласувани финансови средства, които да бъдат заложени в Годишната индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие през 2019 г.
Беше направено представяне и обсъждане на степента на изпълнение на съответните Оперативни програми 2014 – 2020 г. на територията на Северозападен район, в това число и информация за Годишните индикативни програми и предстоящите процедури по съответните Оперативни програми за 2019 г.
На заседанието беше представена и обсъдена Междинната оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2012-2020 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: