Общинският съвет на Плевен с извънредно заседание днес

06.12.2018 7:07

Днес от 17.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“ ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Плевен. Дневният ред включва една точка – предложение за предоставяне на финансова помощ на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – гр. Плевен за преодоляване на финансов недостиг за бюджетната 2018 година. Вносител на предложението е Постоянна комисия по „Образователна политика и читалищна дейност”.

В предложението си Комисията посочва, че на свои заседания на 23 октомври и 27 ноември тази година са обсъдили предложение от Юрий Тодоров – директор на ПГПЧЕ – Плевен, относно предоставяне на сума от 50
000 лв. за преодоляване на финансов недостиг за бюджетната 2018 г. На заседанието си на 27 ноември членовете на Комисията са обсъдили и подробно мотивираното искане на директора на гимназията и направените
констатации:
– Разделянето на ПГПЧЕ /1-XII клас/ в средата на 2017 г. на две училища – ОУ „Валери Петров“ и ПГПЧЕ /VIII-ХП клас/, се е отразило негативно върху бюджета на гимназията през 2018 г. Необходим е период от една бюджетна година за преструктуриране на педагогическия и непедагогическия персонал, които да отговарят на новата финансова рамка. Намаляването броя на преподавалите и обслужващия персонал изискват технологично време, което да гарантира запазване качеството на образованието и изявите на учениците в национален мащаб.

– Ръководството на ПГПЧЕ в началото на бюджетната 2018 г. е отчело наличието на прогнозен бюджетен дефицит и е предприело мерки за неговото постепенно намаляване. Намален е броя на непедагогическия /април 2018г./ и педагогическия /юли – септември 2018г./ персонал, прекратено е изплащането на регламентираните в образованието три допълнителни плащания, съвместяване на дейности при продължително боледуване на
служител и т.н. Прекратена е десетилетната практика за делене на паралелките по чужд език, с което от септември 2018 г. е намален броя на учителите по чужд език с три щата.

Всички предприети мерки са подробно описани в предложението на директора. Вземайки под внимание изложеното, Постоянната комисия по „Образователна политика и читалищна дейност“ предлага на Общинския съвет да предостави допълнителни финансови средства на ПГПЧЕ – Плевен в размер на 50 261 лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала на за декември 2018г., като посочената сума бъде отпусната от резерва на
бюджета на Община Плевен за 2018 година.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: