Изграждат дъждовална система в землището на село Реселец

14.11.2018 12:38

Безсрочно ограничено вещно право – сервитут върху част от имот – публична държавна собственост се учредява в полза на шуменското дружество „ЕЛЕТЕХ“ ООД за изграждане на захранващ водопровод към поливна система. Такова решение днес е взел на свое заседание Министерски съвет.

Поземленият имот с площ 73,098 дка се намира в м. „Средна лъка“, в землището на село Реселец, община Червен бряг, област Плевен. За нуждата от напояване ще бъде изградено водовземно съоръжение в река Искър, подземен вододовеждащ водопровод от реката до смукателна шахта и помпена станция, както и водовземна шахта с утаечна камера. За напояване на трайни насаждения ще бъде изградена дъждовална система, състояща се от главни и второстепенни подземни тръбопроводи.

Областният управител на област Плевен следва да състави акт за публична държавна собственост за имота, да издаде заповед за учредяване на безсрочно ограничено вещно право – сервитут върху имота, след заплащане на стойността на правото от титуляра, и да отрази промяната в акта за публична държавна собственост за имота.

Снимката е илюстративна

#тагове:

НАЙ-НОВИ: