11 855 са постъпилите заявления за помощ за отопление в област Плевен

12.11.2018 15:36

За отоплителен сезон 2018-2019 г., в Дирекция „Социално подпомагане” – област Плевен, са постъпили 11 855 заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление. Приемът на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление започна на 1 юли и приключи на 31 октомври. Издадените заповеди за отпускане към момента са 9801. Издадени са 1857 заповеди за отказ на ЦПО, а останалите молби-декларации са в процес на обработка, информират от социалната дирекция.

Задължително в молбите се заявява видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер. Целевата помощ се отпуска за период от 5 месеца. „Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на

подаване на заявлението-декларация е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление.

Основа за определяне на диференцирания минимален доход за отопление е гарантираният минимален доход, чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет. От 1 януари гарантираният минимален доход е 75 лв. Месечният размер на целевата помощ за отопление се определя на база левовата равностойност на 385 кВтч електроенергия, от които 280 кВтч дневна и 105 кВтч нощна електроенергия, по осреднена крайна

продажна цена на електроенергията за битов потребител към 31 октомври на текущата календарна година. Той се определя със заповед на министъра на труда и социалната политика. За отоплителен сезон 2018-2019 г. месечният размер е 74,83 лева, а за целия отоплителен период пълният размер е 374,15 лева.

През отоплителен сезон 2017-2018 година помощта е отпусната на 9535 лица и семейства.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: