32.7 кв. м е средната жилищна площ на човек от населението в област Плевен

09.11.2018 13:24

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2017 г. броят на жилищата в област Плевен е 146 479. В градовете се намират 60.2% от всички жилища в областта, а в селата – 39.8%. Спрямо предходната година броят на жилищата в област Плевен се увеличава с 59 или 0.04%, информират от Териториално статистическо бюро – Северозапад.

Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи, съответно 29.2% и 35.2%, следвани от жилищата с четири стаи – 18.4%. Най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 4.0%. Едностайните жилища са 7.0% от всички жилища в областта.

В градовете най-висок е относителният дял на двустайните жилища – 37.4%, а в селата на тристайните жилища – 39.2%.

Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в област Плевен е 600 при средно за страната 561 и 676 за Северозападния район. В Северозападният район област Видин е с най-голяма  осигуреност с жилища на 1 000 души от населението  – 779, следвана от област Ловеч – 747.

Населеността на жилищата, която се определя от средния брой лица, живеещи в едно жилище за област Плевен е 1.7 лица през 2016 г. и 2017 година. В градовете живеят средно 1.8 лица в едно жилище, а в селата – 1.4 лица.

Общата полезна площ на жилищата е 7 980 хил. кв. м или с 26.2% по-малко в сравнение с 2016 година. Средната полезна площ на едно жилище в е 73.8 кв. м, като в градовете тя е 73.9 кв. м, а в селата – 73.8 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Плевен е 32.7 кв. м при средна за страната – 31.1 кв. метра.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: