314 лв. е линията на бедност в област Плевен

08.11.2018 14:00

През 2017 г., линията на бедност в област Плевен е 314.6 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 351.1 лв. за страната. При този размер на линията, под прага на бедност са били 14.8% от населението в областта, при 23.4% за страната, показват данните на Терирориално статистическо бюро – Северозапад.

С най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната е област Кърджали (29.1%), следвана от областите Сливен (28.2%) и Шумен (25.8%).

Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Благоевград – 13.5%, Плевен – 14.8%, Разград – 15.7%, и Хасково – 17.0%.

Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за област Плевен нараства с 8.1%, като увеличението за страната е с 13.9%. Относителния дял на бедното население намалява с 5.4 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 13.3%, а при жените – 16.3%. Разликата в равнищата на бедност по пол е 3.0 процентни пункта при 3.1 пункта за страната.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2017 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 14.8% до 20.8%, или с 6.0 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 45.0%, или с 24.2 процентни пункта.

Поляризацията на населението в област Плевен по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2017 г. показва, че най-бедните 20% от домакинствата имат 5.8 пъти по-нисък доход от най-богатите 20%, като спрямо 2016 г. поляризацията намалява.

Образователното равнище, което до голяма степен определя достъпа до по-добро кариерно развитие и по-добре платена работа, оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите лица. Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без образование С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява.

Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че бедността е концентрирана сред възрастните едночленни домакинства, самотните родители с деца, както и сред домакинства с три и повече деца.

През 2017 г. най-висок размер на линията на бедност средномесечно на лице от домакинство има област София (столица) – 510.5 лв., с равнище на бедност 20.6%, а с най-нисък размер на линията на бедност са области Видин и Пазарджик с по 234.3 лв., където равнището на бедност съответно е 17.0% и 18.7%.

През миналата година 36.8% от населението на областта, или 91.8 хил. са били в риск от бедност и социално изключване. От тях 43.3 хил. души са мъже, а 48.5 хил. са жени.

През 2017 г. най-висок е относителният дял на населението в риск от бедност или социално изключване в областите Смолян (48.6%), Сливен и Пазарджик ( по 48.5%) и Враца (47.8%), а най-нисък в областите Ямбол (28.5%), Благоевград и Габрово (по 29.3%) и Добрич (30.4%).

#тагове:

НАЙ-НОВИ: