1 млн. лева спестени по мащабния проект за устойчива градска среда на Плевен

29.10.2018 12:51

Около 1 млн. лева е освободен ресурс по проекта „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” след провеждане на обществените поръчки. Това съобщи днес на междинната пресконференция по повод изпълнението на мащабния проект зам.-кметът по проекти и хуманитарни дейности в Община Плевен Стефан Милев. Той уточни, че се надяват Управляващият орган по ОП „Региони в растеж” да върне тези спестени пари на Плевен, с които да се реализират още проекти в градска среда. Милев добави, че при провеждане на обществените поръчки фирмите са давали стойности за участие под индикативните, заложени по проекта. Така са спестени и парите. Това обаче не се е отразило на качеството на изпълнените обекти, увери зам.-кметът.

Днес в Община Плевен отчетоха изпълнението на ремонта на седем улици, заложени в проекта „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” – улица № 3 в кв „Дружба”, ул. „Гургулят”, ул. „Цар Борис III“, ул. „Коста Хаджипакев“, ул. ”Мур”, Ул. ”Цар Симеон”, бул. „Георги Кочев”.

Основната цел е постигане на устойчива и екологична градска среда с подобрени качества на живот, нова социална среда и възможности за икономическо развитие, чрез интегрирано въздействие и синергичен ефект върху територията и населението на гр. Плевен, подчерта ръководителят на проекта Евгени Генов. Той добави, че към момента са постигнати резултати, свързани с развитие на физическата и жизнена среда в града чрез повишаване на нейното естетическо и екологично качество, осигуряване на достъпност за лица в неравностойно положение, устойчивост и безопасност, подобряване състоянието на общинската пътна инфраструктура с цел осигуряване на по-добра мобилност и превенция на пътни инциденти, постигане на ресурсна ефективност и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и климатичните промени.

Продължителността на проекта е 30 месеца и е с общ бюджет в размер на 13 844 761,73 лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ за Община Плевен. От тях 2 076 714,26 лева е националното съфинансиране и 11 768 047,47 лева е европейското съфинансиране.

„Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” се изпълнява по договор за БФП № BG16RFOP001-1.007-0001-C01 от 16.12.2016 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г., процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Плевен“, като част от Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът се изпълнява като част от одобрената инвестиционна програма на Община Плевен и включва дейности по инвестиционен приоритет „Градска среда“. Инвестиционните дейности обхващат рехабилитация и реконструкция за обновяване на общо 30 обекта, представляващи: Градска градина и Водна каскада на пл. „Възраждане”, площад „Стефан Стамболов“, детски и спортни площадки, пешеходни мостове и линейни обекти.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: