В Искър се проведе заключителна информационна среща по Проект „Приятели“

25.10.2018 14:00

На 24.10.2018г. от 10.30ч. в Зала 2 на НЧ „Ламби Кандев-1893“ гр. Искър се проведе Заключителна информационна среща по Проект „Приятели“ BG05M2OP001-3.001-0039, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, на която бяха представени резултите от проекта пред широката общественост на Община Искър.


На срещата присъстваха 82 участника – членове на проектния екип, родители, представители на заинтересовани страни, местни институции, организации и медии. Ръководителят на прокта представи постигнатите резултати от реализацията на проекта .
Обща стойност на проекта: 183 626,00 лв.,от които 156 082,10 лв. европейско и 27 543,90 лв.национално съфинансиране. Срок за изпълнение: 27 месеца. Той започна на 27.07.2016г. и завършва на 27.10.2018г.
С Проект „ Приятели“ въведохме иновативен модел за работа в мултикултурна среда в Община Искър за 140 деца в неравносотойно положение от 3 до 6 г. и техните родители – комплекс от дейности, които стимулират развитие на индивидуалните способности, умения и познания за изграждането на децата в бъдеще като пълноценни граждани с успешна професионална, социална и личностна реализация. Неговото изпълнение подпомогна по-доброто познаване и разбиране на многообразието от етноси и култури в местната общност, създаде възможности за взаимното им обогатяване. Изпълнението на проекта подобри образователната среда в ДГ „Мара Балева“ гр. Искър и ДГ „Щастливо детство“ с. Долни Луковит и гарантира равен достъп на децата до качествено образование. Реализирани са 5 нови клубни форми, публични събития и съвместни мероприятия с интеграционен характер за деца и родители – насочени към взаимно опознаване, утвърждаване на културното многообразие и етническата толерантност. Организирано беше и се проведе допълнително обучение на деца от ромския етнос по български език за изравняване на стартовите позиции при постъпването им в първи клас. В рамките на проекта се предложиха нови специализирани услуги – диагностични, консултативни и обучителни дейности с деца и родители, стимулиращи социализацията и образователната интеграция на децата. Проведените съвместни занимания, формираха мотивация у родителите за подпомагане и подкрепа на децата в учебния процес. Реализацията на проекта добавя стойност към изпълнението на политиките, заложени в Общинския План за развитие 2014-2020 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: