На форум в Плевен обсъдиха националните и местни политики за интеграция

19.10.2018 11:25

В арт залата на хотел „Ростов“ в Плевен се проведе форум по проект „Толерантни заедно“, с Договор №BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Форумът е част от кампаниите свързани с интеграцията, преодоляването на негативните обществени нагласи и интеркултурното образование. На форума бяха обсъдени националните и местни политики за интеграция, резултатите от тяхното прилагане, добри практики за преодоляване на дискриминационни нагласи. Голям интерес предизвика представянето на медиацията в контекста на интеркултурното образование.
На форума присъстваха учители, представители на Областна администрация – гр. Плевен, Общинска администрация – гр. Пордим, ОД на МВР-гр. Плевен, РД ПБЗН – гр. Плевен, БТПП, ДБТ, представители на частния и неправителствения сектор, медии.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: