Фондация „Отворена длан” обяви свободни места за ръководител проект и експерти за свой проект

08.10.2018 15:36

О Б Я В А

ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ ПО ПРОЕКТ ROBG-476 „ДУНАВ-РЕКА С МНОГО ОБЩА ИСТОРИЯ”, ИЗПЪЛНЯВАН ПО ПРОГРАМА „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ“ И СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯТ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Фондация „Отворена длан“ е неправителствена организация и водещ партньор в проект свързан с популяризирането, опазването и съхранението на културното и историческо наследство в Допустимата зона по Програма „ИнтеррегV-A Румъния-България“, приоритетна ос 2“Зелен регион”.

Във връзка с извършване на съвместно проучване и изследване на обекти, част от културното наследство с обща история на Р.България и Р. Румъния и изготвяне на съвместена стратегия за опазване, съхранение, устойчиво използване и управление на културното наследство с обща история се публикува настоящата обява за сформиране на съвместен екип и избор на външни експерти на следните позиции:

1 БР. РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

  1. Отговаря за цялостното изпълнение на дейността и контролира членовете на екипа;
  2. Участва пряко в изпълнението на дейността по определянето на 18 бр. обекти част от културното и историческо наследство с обща история на Р. България и Р. Румъния, пропорционално разделени по 9 на всяка страна и тяхното проучване;
  3. Осъществява предварителен, текущ и последващ контрол на изпълнението на дейността;
  4. Участва в изготвянето на доклад от извършената работа;
  5. Участва в изготвянето на стратегия за опазване, съхранение, устойчиво използване и управление на културното наследство с обща история;
  6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свърза­ни с длъжносттаи в съответствие с планираните дейности.

Основни изисквания:

– висше образование;

– историк и/или музеен работник и / или друг релевантен с дейността опит;

– мин. 1 год. опит в сферата.

2 БР. ЕКСПЕРТИ

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

  1. Участва пряко в изпълнението на дейността по определянето на 18 бр. обекти част от културното и историческо наследство с обща история на Р. България и Р. Румъния, пропорционално разделени по 9 на всяка страна и тяхното проучване;
  2. Участва в изготвянето на доклад от извършената работа;
  3. Участва в изготвянето на стратегия за опазване, съхранение, устойчиво използване и управление на културното наследство с обща история;
  4. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свърза­ни с длъжността и в съответствие с планираните дейности.

Основни изисквания:

– мин. средно образование;

– историк и/или музеен работник и / или друг релевантен с дейността опит;

– мин. 1 год. опит в сферата. 

Ние предлагаме:

– граждански договор;

– работа в иновативен и динамичен екип.

Документи за подаване:

– автобиография;

-копие на диплома за завършено релевантно образование;

– копие на трудов и/или граждански договор и /или осигурителна книжка;

– задължителни данни за обратна връзка с цел уведомяване на кандидатите;

Пояснение: Изискуемите документи за подаване издадени на език различен от български следва да бъдат придружени с превод на български и/ или на английски език.

Допълнителна информация може да бъде получена на тел. 0888 825 095 или на [email protected]

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е12.10.2018г. до 12:00 часа.

Документи за кандидатстване се подават на адрес: гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 185, офис №14 или на [email protected]

#тагове:

НАЙ-НОВИ: