МУ – Плевен представя дейностите по проект за над 23 млн. лв.

25.09.2018 7:52

Днес в Пресклуб БТА – Плевен ще се проведе пресконференция с представители на национални и регионални медии за представяне на проекта BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА, 3D И ТЕЛЕМЕДИЦИНА, РОБОТИЗИРАНА И МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ“.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 23 695 179,29 лв., от които 20 140 902.40 лв. европейско и 3 554 276.89 лв. национално съфинансиране. Проектът е с начало на стартиране 27.07.2018 г. и краен срок на изпълнение 31.12.2023 г.
Водещата организация по реализацията на проекта е Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), а основните партньори са Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Института по системно инженерство и роботика към БАН (ИСИР – БАН). Асоциирани партньори в изграждането на Центъра за компетентност са: УМБАЛ „Света Марина“ гр. Варна; УМБАЛ “Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен; Компания за иновативни решения „5th Degree” и Florida Hospital Cancer Institute, USA.

Участници в пресконференцията:
– Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. – Ректор на Медицински университет – Плевен
– Проф. Тодорка Костадинова – Зам.-ректор по международно сътрудничество на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
– Акад. Чавдар Руменин – Директор на Института по роботика към БАН
– Проф. д-р Сия Лозанова – Зам.-директор по евроинтеграция, международно сътрудничество, научноизследователска и изобретателска дейност на Института по роботика към БАН

#тагове:

НАЙ-НОВИ: