РИОСВ – Плевен изпрати за лечение птици от защитени видове

24.09.2018 9:01

Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен са изпратили шест защитени животни за лечение в Спасителен център за диви животни – Стара Загора. Изпратени са щъркели, обикновен мишелов, черношипа ветрушка и бухал. Един бял щъркел е пуснат на свобода в подходящ район.

След сигнали за бели щъркели, „изоставени от ятото“ на територията на област Плевен и област Ловеч, от РИОСВ напомнят, че есенната миграция на Белият щъркел /Ciconia ciconia/ е от началото на август до края на септември. Някои щъркели остават през зимата в България. Обикновено избират места, където има достатъчно храна – реки, язовири, блата. Ако зимата е студена и източникът на храна – реката или язовирът замръзнат, птиците се придвижват на юг и правят така наречената „хранителна миграция”.

За защитените видове животни, включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

Лице, намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние трябва да уведоми териториалната Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите. Екземпляр в безпомощно състояние е ранен, физически слаб или обездвижен вследствие на продължително гладуване или опаразитяване.

На „зеления“ телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 и на дежурния мобилен телефон 0886 399 054 може да се подават сигнали за намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: