Плевен сред областите с най-голяма осигуреност на болнични легла

11.09.2018 14:10

Към 31.12.2017 г. в област Плевен функционират 13 заведения за болнична помощ с 2 199 легла в тях. Заведенията за извънболнична помощ са 55 с 49 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 7 с 232 легла. Това показват последните данни на Териториално статистическо бюро Северозапад.

Заведенията за болнична помощ включват: болници, центрове за кожновенерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. многопрофилните болници са 12 с 2 163 легла. Те представляват 92.3% от болниците и в тях е съсредоточен 98.4% от легловия фонд на всички болници в областта. В сравнение с 2016 г. легловият фонд на болниците се увеличава със 17.9% за сметка на увеличения брой легла в многопрофилните болници. В областта има една специализирана болница с 36  легла. Осигуреността на населението с болнични легла за страната в края на 2017 г. е 748.1 на 100 000 души от населението.

Най-високи са стойностите на показателя в областите Пловдив (970.7 на 100 000души от населението), Смолян (955.4) и Плевен (900.5), а най-ниски са в областите Ямбол (361.1) и Видин (385.4). В края на 2017 г. заведенията за извънболнична помощ са 55 с 49 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2016 г. броят на тези заведенията намалява с три, а броят на леглата в тях се увеличават с 25.6%. Сред заведенията, които се занимават с клинична медицина, най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове – 22 с 23 легла.

Диагностичноконсултативните центрове са 7 заведения с 26 легла. В края на годината в областта функционират 24 самостоятелни медикодиагностични и медико-технически лаборатории. Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2017 г. броят на тези заведения е 7 с 232 легла.
Най-многобройни сред другите лечебни и здравни заведения в област Плевен са хосписите – 3 заведения със 102 легла.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: