Всички постоянни комисии към Общински съвет – Плевен заседават следващата седмица

23.08.2018 11:35

Всичките 10 постоянни комисии към Общински съвет – Плевен се събират за заседания следващата седмица. Датите са 27 и 28 август /понеделник и вторник/. Проектите за дневен ред, предложения и преписки, които ще стоят на вниманието на съветниците, са публикувани на страницата на местния парламент: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ – „Заседания на постоянни комисии“ https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-za-mesets-avgust-2018-g. И десетте  комисии ще обсъждат отчета за изпълнение на Бюджет 2017 на Община Плевен, съобщи председателят на ОбС – Плевен Мартин Митев. Публичното обсъждане на отчета се състоя на 14 август.

27 АВГУСТ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК „Обществен ред и сигурност“ с председател Владислав Монов заседава от 13,30 ч. в стая 70 на Община Плевен. Дневният ред на комисията включва обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджет 2017 на Община Плевен; предложение за промени на общинската Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Общината; писмо от Второ РУ – Плевен с предложения за подобряване на обществения ред и сигурност; информация от Първо РУ – Плевен за дейността му през първото шестмесечие на годината.

ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов заседава от 14,00 ч. в стая 70 на Общината.  Комисията ще разгледа предложение за увеличаване на капитала на ДКЦ ІІ – Плевен и „Тибор“ ЕАД и свързаните с това промени в Учредителните актове на дружествата, както и предложение за намаляване капитала на Дентален център I. Съветниците ще обсъждат още промени в общинската Наредба №17 относно определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината, ще бъде разгледано и предложение за сътрудничество с „Фреш Медия България” АД, гр. София. Част от дневния ред са също предложение за нов правилник за дейността на Общинското предприятие „Център за градска мобилност“ и предложение за определяне на ново място за покупко-продажба на моторни превозни средства в Плевен.

ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на съветниците включва обсъждане на: предложение за кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Плевен”; предложения за изработване на подробни устройствени планове; на схеми за поставяне на рекламно информационни елементи по проекта за интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия; др.

ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала. Този месец пред комисията ще бъдат представени финансовите анализи и справки за първото полугодие на 2018 г. от търговските дружества с общинско участие – „ДКЦ ІІI – Плевен” ЕООД, „ДКЦ ІІ – Плевен” ЕООД, „Инжстрой” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД и „Тибор” ЕАД. Съветниците ще се запознаят още със заявление от читалището в с. Бръшляница във връзка с проблеми със сградния фонд и с отговор от кмета на Общината по повод искане от кмета на с. Брестовец. Ще бъде обсъдено и предложение от организаторите на авиационния фестивал „Криле за всички“, който предстои на 15 и 16 септември.

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала. Комисията ще обсъжда внесеното предложение за споразумение за сътрудничество с „Фреш Медия България” АД, гр. София. Ще бъдат представени и отговори от кмета на Общината във връзка с паметна плоча на Васил Левски в Плевен и искане за създаване на обществена колекция в родната къща на оперната прима Гена Димитрова в родния й Беглеж. 

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов се събира от 17,00 ч. в стая 70 на Община Плевен. Дневният ред на Комисията включва обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджет 2017 на Община Плевен и запознаване със сигнал за нарушения в Спортното училище в Плевен.

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев ще заседава от 17,30 ч. в Заседателната зала. Пред комисията ще бъдат представени финансовите анализи и справки за първото полугодие на 2018 г. от търговските дружества с общинско участие, ще бъде обсъдено и  предложение за изменение програмата за развитие на “Тролейбусен транспорт” ЕООД и „Тибор“ ЕАД. Дневният ред включва още: обсъждане на становище относно бизнес план за развитие на ВиК – Плевен; предложение за увеличаване капитала на ДКЦ ІІ – Плевен и „Тибор“; предложение за намаляване капитала на Дентален център I; изменение на общинската Наредба №17; др.

28 АВГУСТ /ВТОРНИК/

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова заседава от 15,00 ч. в стая 70. За обсъждане в Комисията влизат две предложения до Министерство на образованието и науката за включване на училища от общината в списъка на средищните за страната за учебната 2018-2019 г. Учебните заведения са съответно Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Търнене и ОУ „Антон Страшимиров” с. Бохот. Комисията ще разгледа и предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Бирлик – 2017” върху общински недвижими имоти в Плевен.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред включва обсъждане на въпросите за определяне на ново място за покупко-продажба на моторни превозни средства в Плевен и за безвъзмездно прехвърляне на още 4 язовира в собственост на държавата. Ще бъдат разгледани заявление за дарение на недвижим имот на територията на с. Мечка; предложение за отдаване под наем без публичен търг или конкурс на Сдружение „Мото клуб огнени сенки” недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост на ул. „Любен Каравелов” №3В; продажба на общински недвижими имоти в селата Опанец и Буковлък; др.

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 16,30 ч. в Заседателната зала. Комисията ще разгледа заявления за отпускане на еднократни финансови помощи.

Заседанието на Общински съвет – Плевен е на 30 август /четвъртък/ от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 38 точки, 4 от тях са питания от съветници. Всички предложения се намират в електронен вариант на интернет страницата на Общинския съвет в меню „Заседания на Общински съвет”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: