Облекчават хората с увреждания при отпускане на безплатни винетки

21.07.2018 13:07

В Държавен вестник, бр. 59 от 17.07.2018 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на републиканските пътища. Направените промени оптимизират процеса по отпускане на годишни безплатни винетни стикери и  намаляват административната тежест за хората с увреждания.

Считано от 17.07.2018 г. в сила са следните промени:

Заявления-декларации за получаване на годишни винетки ще се подават ежегодно в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицата с увреждания. Годишната винетка е с валидност за срок една година, считано от датата на валидизирането й, посочена от лицата с увреждания.

С настъпилите промени към заявлението-декларация лицата прилагат копие от свидетелството за регистрация, с което се удостоверява, че лекият автомобил отговаря на изискванията на чл. 10в от Закона за пътищата и копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, само в случаите, в които същото не е налично в съответната дирекция „Социално подпомагане“.

Отпада изискването да се представя копие на застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност“, като справката ще се извършва служебно.

При подаване на заявление-декларация за извършване на справка ще представя оригинала на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК и оригинал на свидетелство за регистрация „(част I – лице и гръб)“ на лекия автомобил.

Заявления-декларации, получени в дирекциите „Социално подпомагане“ по пощата с обратна разписка или по електронен път, ще се завеждат по надлежния ред. Оригиналите на документите за справка ще се представят от лицата в деня на получаване на винетните стикери.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: