Правила за подпомагане участието в състезания на даровити деца обсъждат в Общински съвет – Плевен

19.07.2018 13:21

Две от постоянните комисии в Общински съвет – Плевен обсъждат следващата седмица предложение за правила за отпускане на общински средства за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби в общината. „С решение от 29 март тази година Общинският съвет създаде комисия, която да изработи правилата. В изпълнение на това наше решение, Правилата са изработени и първо ще бъдат обсъдени в две от постоянните комисии – по „Образователна политика и читалищна дейност“ и комисията по „Младежки дейности, спорт и туризъм. След това предложението влиза и на предстоящото заседание на Общинския съвет на 26 юли“, информира председателят на местния парламент Мартин Митев. Той припомни още, че съставът на Комисията за изработване на правилата включва двама общински съветници – Диана Данова и Пепо Петков, и трима представители на общинската администрация – Мария Атанасова и Мариета Георгиева от отдел „Образование“ и Таня Кукова от отдел „Бюджет“.
В предложените Правила е записано, че мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби са за подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт и подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания. Идеята е мерките да се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане на дете, класирано на 1-во, II-ро или III- то място на някоя от посочените по-горе прояви.
Сумите за подпомагане ще бъдат в размер от 100 до 1000 лева по преценка на Комисията и ще се отпускат за покриване на такси за участие в национални или международни конкурси, олимпиади, състезания, пленери, обучения, лагери, за транспортни разходи, застраховки и визи. Посочва се също, че мерките няма да се прилагат за деца, които през текущата календарна година получават стипендия по чл. 10 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Мерките ще могат да бъдат прилагани само за деца, ученици в училища на територията на Община Плевен (общински и държавни), незавършили средното си образование през текущата календарна година. За ненавършилите 14-годишна възраст документи ще се подават от родител/настойник, а за навършилите 14 години, но ненавършили 18 години – лично и със съгласието на родителя/настойника.
Средствата, предвидени за отпускане по Правилата, ще се одобрява от Общинския съвет за съответната календарна година. Предоставянето им също ще става след решение на Общинския съвет. Подпомагането на децата с изявени дарби ще се случва след представяне на съответните документи. Сред тях са искане /по образец/ за подпомагане, адресирано до кмета на Общината, което задължително ще се мотивира; копие от удостоверението за раждане на детето или на личната карта; служебна бележка от училището, в което учи, за съответната учебна година; копия от документи, удостоверяващи класирането на I-во, И-ро или III- то място на посочените по-горе прояви за съответната календарна година. Ще се изисква и препоръка от преподавателя (треньора), водещ заниманията на ученика и подготовката му за изява, както и покана или служебна бележка за включване в дадената проява и справка от организаторите й за вида и стойността на дейностите – такси за участие, пътни разноски и др.
В предложението е записано ще, че разглеждането на исканията за подпомагане ще се извършва от 7- членна комисия с председател зам.-кмет на Община Плевен и членове – 3 представители от общинска администрация и представители на постоянните комисии по „Бюджет и финансова политика“, „Образователна политика и читалищна дейност“ и „Младежки дейности, спорт и туризъм“ към Общинския съвет. Комисията ще заседава всеки месец, в случай че има постъпили искания, а решенията й ще бъдат окончателни, без право на обжалване.
ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова и ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов ще заседават в понеделник /23 юли/, съответно от 14,30 ч. в стая 70 на Община Плевен и от 15,30 ч. в Заседателната зала. Заседанието на Общинския съвет е на 26 юли /четвъртък/ от 09,00 ч. в сграда “Гена Димитрова”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: