Постоянните комисии към Общинския съвет заседават в началото на следващата седмица

19.07.2018 11:38

Постоянните комисии към Общински съвет – Плевен ще заседават на 23 и 24 юли /понеделник и вторник/. Всички проекти за дневен ред, предложения и преписки, които стоят на вниманието на съветниците, са публикувани на страницата на Общинския съвет https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“ – „Заседания на постоянни комисии“ /https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-za-mesets-yuli-2018-g/

23 ЮЛИ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов заседава от 13,30 ч. в стая 70 на Община Плевен. Комисията ще разгледа отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за периода 27.04.2017 г. – 27.07.2017 г. Отчетът включва: решения, свързани с дейността на Общински съвет, които не се отчитат от общинска администрация или се отчитат по специален ред; решения за приемане на нормативни актове, стратегии, планове, отчети и др.; решения, информация за изпълнението на които, заедно с кореспонден¬цията или сключените договори е изпратена в Общинския съвет в изпълнение на разпоредба от Закона за местното самоуправление; информация за изпълнение на решенията без упоменатите в предходните точки.
На заседанието ще бъде обсъдено и предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения. Постъпилите предложения за провеждане на процедура за отдаване под наем на бюфети за закуски са за СУ „Стоян Заимов“ и ПГ по лозарство и винарство „Ал. Стамболийски“.

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева заседава от 14,00 ч. в стая 70 по две точки. Пред Комисията ще бъде представено становище от главния архитект на Общината относно поставянето на паметна плоча на Васил Левски в Плевен.
На вниманието на съветниците ще стои и отворено писмо от инициативен комитет с искане за създаване на обществена специализирана колекция за оперната прима Гена Димитрова. Идеята на вносителите е такава да бъде открита в родната къща на оперната прима в село Беглеж. Със заповед на Министерството на културата от 23.10.2017 г. родната къща на Гена Димитрова бе обявена за историческа недвижима културна ценност от Новото време с категория „национално значение“, се посочва в писмото. В него се припомня още, че къщата е дарена от нейните наследници на Община Плевен на 25.07.2011 г. „Цел на обществената колекция в с. Беглеж би трябвало да бъде създаване на достоверна представа за бита на онова време чрез родната къща на Гена Димитрова, в която тя е родена и живяла до 18-годишна възраст, както и непрекъснатата й връзка с родителите, близките, с родния край и с България. Заедно с вече създадената за нея чудесна експозиция в Регионалния исторически музей – Плевен, тя ще допълни и обогати познанията и впечатленията за неповторимата изпълнителка и личност“, пишат още вносителите. Под искането стоят 85 подписа, сред които тези на оперните певици Александрина Милчева, Александрина Пендачанска и Анна Томова-Синтова, на проф. Асен Селимски – оперен певец и вокален педагог, на проф. Боянка Арнаудова – музикален критик, преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров“, Йордан Камджалов – диригент и президент на Фондация „Йордан Камджалов“.

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова заседава от 14,30 ч. в стая 70. За обсъждане в Комисията влиза предложение за приемане на правила за подпомагане на деца с изявени дарби в община Плевен. С решение от 29 март тази година Общинският съвет създаде комисия, която да изработи правилата. В изпълнение на това решение такива са създадени и ще бъдат внесени за обсъждане и предстоящото заседание на местния парламент.
ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ ще обсъди още предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения и за отдаване под наем на помещение в ПГ по лозарство и винарство „Ал. Стамболийски“.

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов се събира от 15,30 ч. в Заседателна зала. Дневният ред на Комисията включва обсъждане на искане от ФК „Вихър“ – гр. Славяново за отпускане на финансови средства за развитие на детско – юношеския отбор на клуба, обсъждане и на предложените правила за подпомагане на деца с изявени дарби в община Плевен.

ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 16 точки. Съветниците ще обсъждат: предложение за извършване на вътрешни компенсирани промени между обектите от поименния списък за капиталови разходи на Община Плевен за 2018 г.; за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост; предложение за управление на социалните услуги „Център за обществена подкрепа” и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане”, като Комплекс социални услуги за деца и семейства; доклад за резултати от проверка за изпълнение на препоръки от Сметна палата; покана от Росен Русанов – кмет на с. Буковлък; др.

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев ще заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала по три точки. Съветниците в Комисията ще се запознаят с предложение за изменение на решение от 25.08.2016 г. на Общинския съвет за промяна на Общинска транспортна схема и възлагане изпълнението на новосъздадени тролейбусни линии. На заседанието ще бъде представена уведомително писмо от д-р Данаил Стойчев, ликвидатор на „МЦСМР І – Плевен” ЕООД, както и отчет за дейността на ОП „Управление на общински земи и гори” за първото полугодие на годината.

24 ЮЛИ /ВТОРНИК/

ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев ще заседава от 14,00 ч. в Заседателната зала по 11 точки. Комисията ще обсъди предложение за актуализация на План за действие към актуализираната „Стратегическа карта за шум на град Плевен”, писмо от главния архитект на Общината във връзка с предложение за поставяне на паметна плоча, разрешения за изработване на проекти за подробни устройствени планове, др.

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала. Комисията ще разгледа пет точки. Ще обсъди предложение за управление на социални услуги в общината като Комплекс социални услуги за деца и семейства, заявление за отпускане на еднократна финансова помощ, ще се запознае и с писмо за финансова подкрепа за дарителската кампания „Локомат за България”.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала по 10 точки. Сред тях са: предложение за извършване на вътрешни компенсирани промени между обектите от поименния списък за капиталови разходи на Община Плевен за 2018 г.; за продажби на общински недвижими имоти; предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на имоти – публична общинска собственост – язовири на Държавата.

Заседанието на Общински съвет – Плевен е насрочено за 26 юли /четвъртък/ от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 28 точки, две от тях питания от съветници. Всички предложения се намират в електронен вариант на интернет страницата на Общинския съвет в меню „Заседания на Общински съвет”, а на хартиен носител са на разположение на общинските съветници в деловодството на Общинския съвет.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: